Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Скачати 375.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Сторінка1/4
Дата конвертації23.05.2013
Розмір375.37 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівського національного

університету імені Івана Франка

________________ проф.Вакарчук І.О.


“____”____________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГРУНТОЗНАВСТВО

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища

^ 7.04010602 - Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія)

(шифр і назва спеціальності (тей))


спеціалізації ____________________________________________________________________

(шифр і назва спеціалізації)


інституту, факультету, відділення геологічного факультету


Розробники: ^ В.О.Дяків, канд. геол. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри екологічної

та інженерної геології і гідрогеології ____________________ Волошин П.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


Голова методичної Ради геологічного факультету _________________ ^ Скакун Л.З

. (підпис) (прізвище та ініціали)


ПОГОДЖЕНО


В.о. декана геологічного факультету _____________ Фурман В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________20__ р
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Грунтознавство»)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,0

^ Галузь знань:

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Екологія та охорона навколишнього середовища

2-й

Семестр

Загальна кількість годин - 144

IV

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,9

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

Практичні, семінарські

0 год.

Лабораторні

32 год.

^ Самостійна робота

80 год.

Вид контролю

ІспитГрунтознавство — це наука про грунт, його будову, склад, властивості і географічне поширення, закономірностях його походження, розвитку, функціонування і ролі в природі, шляхах і методах меліорації, охорони і раціонального використовування в господарській діяльності людини.


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліні є грунти. Грунт в інженерній геології та грунтознавстві - це два принципово відмінні поняття.

^ В інженерній геології та грунтознавстві (грунтоведении) під грунтом розуміють верхню ділянку земної кори, в межах якої здійснюється інженерно-геологічна діяльність людини, наприклад будівництво.

Грунти з інженерно-геологічної точки зору це будь-які гірські породи (осадові, магаматичні, метаморфічні) та власне грунти (почвы), які вивчаються як багато-компонентні системи, що змінюються в часі, з метою пізнання їх як об’єкту інженерної діяльності людини.

^ В грунтознавстві (почвоведении) найбільш просте і краще визначення грунту "Грунт - та ділянка земної кори, де взаємодіють між собою літосфера, гідросфера, атмосфера та біосфера та відбувається накопичення відмерлої біомаси"

 • У грунтознавстіві є два підходи до визначення грунту: В.В.Докучаєва: «Грунтом треба називати денні горизонти гірських порід, змінених сумісною дією води повітря та організмів (все одно яких: мертвих чи живих) та В.Р.Вільямса та П.А.Костичева: «Грунтом називається верхній шар землі до тієї глибини, де доходить головна маса рослинних коренів»

Однак це надто прості визначення, які не враховують ряду факторів, що впливають на його формування (геологічних, мінералогічних, гідрологічних, кліматичних, ботанічних, зоологічних та інших).

 • Сучасне визначення грунту у грунтозавстві:

Грунт це складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна, відкрита чотирифазна структурна система в приповерхневій частині кори вивітрювання гірських порід, що володіє родючістю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу та часу.

^ Головне завдання курсу: засвоєння студентами основних характеристик грунтів..

Курс складається з двох частин - лекційної і практичної. На лекціях даються теоретичні основи екологічної безпеки. На лабораторних заняттях розглядаються шляхи, методи та способи забезпечення екологічної безпеки.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний сформувати наступні показники знань, умінь та навичок :


знання:

 • Поняття грунту в інженерній геології та у грунтознавстві.

 • Методи дослідження грунтів.

 • Екологічне значення грунтів.

 • Енергетика грунтоутворення.

 • Номенклатура та характеристика грунтових горизонтів.

 • Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів

 • Фазовий склад ґрунту.

 • Характеристика твердої, рідкої, газової та живої фаз ґрунту.

 • Рівні морфологічної організації грунтів. (профіль, горизонт, морфон, агрегат, мікроагрегат).

 • Класифікація структурних агрегатів грунтів..

 • Класифікація гранулометричного складу ґрунту

 • Поняття фізичної глини і фізичного піску.

 • Геохімія грунтоутворення.

 • Класифікація грунтів.

уміння:

- визначати родючість грунту.

 • діагностувати грунт

 • класифікувати грунт

 • аналізувати та оцінювати екологічний стан грунтового покриву

- вміти запобігати ерозії грунтів;

 • визначати несприятливі властивості, слабкість і специфічність грунтів.

 • Визначати неоднорідність інженерно-геологічного розрізу грунтів

 • Визначати рівень грунтових вод, постійне та сезонне підтоплення, передумови заболочування території.

 • Визначати агресивність грунтових вод до елементів конструкції споруди.
 1. ^ Програма навчальної дисципліни

Шифр змістового

модуля


^ Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

ГРУНТ В ГРУНТОЗНАВСТВІ (ПОЧВОВЕДЕНИИ)

20ЗМ 1.1


ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5


МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6


ЗМ 1.7


ЗМ 1.8


ЗМ 1.9


ЗМ 1.10

Грунтознавство як наука, його основні положення та найважливіші розділи.Екологічне значення грунтів. Грунтова екосистема. Методи дослідження грунтів.

4

Фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання гірських порід та процеси грунтоутворення

2

Склад та генезис гумусу, його екологічне значення в грунтах.: локалізація гумусоутворення у грунтовому профілі, розклад органіки, гуміфікація. Природний колообіг речовин у грунтах, грунтова біота та формування гумусу.

4

Родючість та бонітет грунтів. Фазовий склад ґрунту.. Характеристика твердої рідкої, газової та живої фаз ґрунту, їх склад та екологічне значення. Рівні морфологічної організації грунтів. (профіль, горизонт, морфон, агрегат, мікроагрегат).

4

Ерозія грунтів, типи ерозії. Наслідки ерозії грунтів. Шляхи боротьби з ерозією грунтів. Дегумусефікація грунтів, забруднення важкими металами, пестицидами, засолення грунтів.

2

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

12

Інженерно-геологічні властивості, природа стійкості та динамічної нестійкості грунтів. Грунти та грунтові масиви зі складиними інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовинами. Несприятливі властивості, слабкість і специфічність грунтів.

2

Органо-мінеральні та органічні грунти (торфові та торфово-болотні), засолені грунти (солонці та солончаки), елювіальні грунти (вимивні кори вивітрювання), техногенні грунти (насипні неструктуровані грунти), неоднорідність інженерно-геологічного розрізу грунтів, легкорозчинні грунти здатні до карстування.

2

Просадочність (лесеві товщі). Здатність до розмокання. Здатність до повзучості. Здатність до пливунності (утворення пливунів). Здатність до набухання (глинисті грунти, що містять смектити).

2

Міграція води у грунтах, фільтраційні та колекторські властивості грунтів. Водоносні та водотривкі грунти. Пористість, тріщинуватість, кавернозність, водопроникність грунтів.

4

Високий рівень грунтових вод, постійне та сезонне підтоплення, артезіанський ефект, заболочування території. Агресивність грунтових вод до елементів конструкції інженерно-геологічної споруди (корозія бетонних та металевих конструкцій). Екологічна несприятливість (підвищений вміст радону та підвищений радіаційний фон, підвищений вміст токсичних компонентів у воді).

2
 1. Структура навчальної дисципліни
^ Назва та шифр блоку змістових модулів, що входить до навчальної дисципліни

Шифри змістових модулів, що входять до блоку змістових модулів

ГРУНТ В ГРУНТОЗНАВСТВІ (ПОЧВОВЕДЕНИИ)

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 1.4

ЗМ 1.5

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

ГРУНТ в ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГІЇ

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10
  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації