Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 173.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір173.78 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Шифр дисципліни

ГІДРОГЕОЛОГІЯ
напряму підготовки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
для спеціальностей

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602

Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія) 
 
факультету

^ Геологічний факультет
Розробник

кандидат геологічних наук  Волошин П.К..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 Протокол № ___ від.  “____”________________2011 р.

Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології         _____________Волошин П.К.                   

“_____”___________________ 2011 р


Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від.  “____”_____________2011 р.

Голова методичної ради  ___________           Скакун Л.З.

“_____”___________2011 р. 

Погоджено:

В.о. декана геологічного ф-ту ______________ доц.. Фурман В.В.

“____”_____________2011 р.


Опис навчальної дисципліни
^

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

“ Гідрогеологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3,0

Галузь знань

0401 – Природничі. науки

Нормативна


Модулів – 2

Напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3 -й


4-й


Семестр


Загальна кількість годин -90

6-й

5-й


ЛекціїТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год

самостійної роботи студента -2,6 год

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


32


4

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

16

.

8

^ Самостійна робота

42


64

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48:42 – 1,1

для заочної форми навчання – 12:64 – 0,2


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна «гідрогеологія» є базовою нормативною дисципліною для освітнього рівня бакалаврів екології. Вона читається протягом 6 семестру в обсязі 3 кредитів, у тому числі 90 годин аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 16 годин лабораторних занять і 42 години самостійної роботи. Завершується вивчення дисципліни іспитом у кінці 5 семестру.

^ Метою і завданням навчальної дисципліни «гідрогеологія» є ознайомлення студентів з основними уявленнями про підземні води, гідрогеологічну стратифікацію та класифікацію підземних вод, з основними типами підземних вод їхньою динамікою та методами гідрогеологічних досліджень. До завдань курсу належить вивчення закономірностей поширення і умов формування хімічного складу фізичних та інших властивостей підземних вод. Вивчення базових основ динаміки підземних вод.

Предметом вивчення є ресурси підземних вод країни, процеси та явища, які відбуваються у підземних водах під впливом природних і техногенних чинників. Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни „Гідрогеологія” студенти повинні:

знати:

 • гіпотези походження підземних вод;

 • фізичні властивості, хімічний, бактеріологічний склад,

 • гідрогеологічну стратифікацію та класифікацію підземних вод;

 • основні та особливі типи підземних вод;

 • джерела підземних вод та їх класифікацію;

 • відомості з динаміки підземних вод;

 • відомості з оцінки запасів підземних вод;

 • основні методи гідрогеологічних досліджень.


вміти:

 • визначати склад, фізичні та фільтраційні властивості порід

 • будувати та читати карти гідроізогіпс та гідроізоп‘єз;

 • читати гідрогеологічні карти і розрізи;

 • читати і відображати на графіках хімічний склад підземних вод

 • визначати тип підземних вод за їх хімічним складом


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна

« гідрогеологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з геології..

^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Склад і властивості підземних вод


Тема 1. Гідрогеологія - наука про підземну гідросферу

Гідрогеологія як наука. Об’єкт, пред мет, мета і завдання гідрогеології, структура та зв’язок її з іншими науками. Історія розвитку гідрогеології та її значення..

Тема 2. Загальні відомості про гідросферу Землі. Поняття гідросфери. Структура гідросфери. Вода в атмосфері. Вода на поверхні літосфери. Види води у гірських породах. Колообіг води у природі. Сучасні уявлення про походження і формуван ня підземних вод. Інфільтраційні води. Конденсаційні води. Седиментаційні води. Ювенільні води.

Тема 3.Фізичні та водно-фільтраційні властивості порід. Гранулометричний склад. Пористість порід. Тріщинуватість і кавернозність порід. Водопроникність порід. Діючий діаметр уламків і коефіцієнт неоднорідності. Водонасичення і водовіддача.

Тема 4.Фізичні властивості води.

Густина. В’язкість. Температура. Про зорість і каламутність. Колір. Смак. Запах. Осад. Стискуваність. Електропровідність. Теплоємність. Ізотопний склад води. Радіоактивність.

Тема 5. Хімічний склад і властивості підземних вод. Будова молекул води. Хімічний склад підземних вод. Макрокомпоненти у підземних водах. Мікрокомпоненти і мікроелементи у підземних водах. Загальна мінералізація і сухий залишок. Жорсткість води. Лужність і кислотність. Газовий склад підземних вод. Концентрація іонів гідрогену (рН). Окисно-віднов ний потенціал. Біогенні речовини. Органічні речовини. Бактеріологічний склад. Агресивні властивості підземних вод. Форми подання хімічних аналізів води. Графічні способи зображення. Формула Курлова. Розчинений кисень. Біохімічне споживання кисню. Окиснюваність. Чинники формування складу підземних вод.

Хімічні класифікації підземних вод.

^ Змістовий модуль 2. Основні типи підземних вод та їх динаміка

Тема 6.Основні типи підземних вод.

Основні поняття про водоносні шари і водотривкі породи. Води рослинного шару. Болотні води. Верховодка. Грунтові води. Тріщинно-карстові води. Артезіанські води. Води зони вічної мерзлоти. Карти гідро-і п’єзоізогіпс.

Тема 7. Мінеральні і лікувальні води.

Загальна характеристика мінеральних вод. Хімічна класифікація лікувальних вод. Мінеральні води України.

Тема 8. Джерела підземних вод.

Поняття про джерела підземних вод. Класифікація джерел. Режим джерел. Дослідження джерел.

Тема. 9. Основи динаміки підземних вод. Фільтрація підземних вод. Лінійний закон фільтрації А. Дарсі. Коефіцієнт фільтрації і проникності. Види руху підземних вод. Визначення напрямку і швидкості руху підземних вод. Рух води до водозабірних споруд. Витрати грунтового потоку. Лійка і крива депресії. Радіус депресійної лійки.

Тема 10.Види і методи гідрогеологічних досліджень. Гідрогеологічна зйомка і гідрогеологічна розвідка. Методи гідрогеологічних досліджень. Гідрогеологічні дослідження в інженерній геології.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

лаб

ср

л

лаб

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Склад і властивості підземних вод


Тема 1 .Гідрогеоло- гія - наука про підзе мну гідросферу
2
2
0,25

0,5

6

Тема 2. Загальні ві домості про гідр- сферу
2
5
0,25

0,5

6

Розділ 3 . Фізичні та водно-фільтра-ційні властивості порід
4

2

5
0,5

1,0

6

Розділ 4. Фізичні властивості води
2

2

4
0,5

1,0

6

Розділ 5. Хімічний склад підземних вод
6

4

5
0,5

1,0

6

Разом – зм. модуль1
16

8

21
2,0

4

32

^ Змістовий модуль 2. Основні типи підземних вод та їх динамікаРозділ 6. Основні типи підземних вод
6

4

6
0,25

1,0

6

Тема 7. Мінеральні і лікувальні води
4
4
0,50

1,0

6

Тема 8. Джерела підземних вод
2
4
0,5

0,5

6

Тема 9. Основи ди- наміки підземних вод
2

2

4
0,5

0,5

6

Тема 10. Види і ме- методи гідрогеоло- гічних досліджень
2

2

3
0,25

1,0

6

Разом – зм. модуль 2
16

8

21
2,0

4

32
^

Усього годин

32

16

42
4,0
64^ 5. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Визначення гранскладу грунтів

2

2

Опрацювання хімічного аналізу природних вод

4

3

Побудова карт гідроізогіпс

4

4

Визначення напрямку руху підземних вод.

2

5

Визначення коефіцієнта фільтрації

2


^ 6. Самостійна робота


Самостійна робота студента включає виконання таких основних завдань:

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій              та рекомендованих літературних джерел;

- вивчення окремих тем і питань, передбачених для самостійного опрацювання;

- підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт;

- підготовка до написання модульних контрольних робіт;

- робота з пошуковими системами Інтернет.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці, комп’ютерному класі факультету та домашніх умовах.

Контроль за виконанням самостійної роботи і отримання додаткової інформації з тих чи інших питань навчальної дисципліни проводиться на консультаціях, графік проведення яких затверджується на засіданні кафедри і розміщується на дошці оголошень кафедри.

Основні теми і питання, рекомендовані для самостійного опрацювання наведено у таблиці.
з/п

Назва теми

Кількість

годин

8

^ Гідрогеологія - наука про підземну гідросферу

2

9

Загальні відомості про гідросферу

2

10

^ Фізичні та водно-фільтраційні властивості порід

4

11

Фізичні властивості води

4

12

^ Хімічний склад підземних вод

6

13

Основні типи підземних вод

4

14

^ Мінеральні і лікувальні води

4

15

Джерела підземних вод

4

16

^ Основи динаміки підземних вод

4
Види і методи гідрогеологічних досліджень

2
Разом

72^ 7. Методи контролю


Контроль знань проводиться протягом семестру шляхом оцінювання модульних контрольних робіт, виконання лабораторних робіт, та самостійної роботи студента. за 100-бальною шкалою. Розподіл балів , що нараховуються студентам протягом семестру наведено у таблиці

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Поточого контр.

Сума балів за іспит

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

50

50

100

4

4

6

6

6

4

4

6

6

4

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів


^ Оцінювання знань проводиться за таблицею:

Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

За національною шкалою

90-100

A

відмінно

відмінно

81-89

B

дуже добре

добре

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільно

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно^ 9. Методичне забезпечення

1. Базові конспекти лекцій.

2,Лекції на електронних носіях.

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях

4. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з курсу «Гідрогеологія». Для студентів геологічного факультету. ВЦ ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002.-51 с.


Рекомендована література


1. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010.

2. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський     університет», 2005.

3.Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М: Изд-во МГУ,1991.

4.Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України.-К., 2009.

5. Климентов П.П., БогдановГ.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра,1977.

6. Гордеев П.В.., Шемелина В.А., Шуляков О.К. Гидрогеология.М.: Высшая школа, 1990.

7. Климентов П.П., БогдановГ.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра,1977.

8. Мандрик Б.М. Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К, 2005.

9. Огняник М.С. Мінеральні води України. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000.

10. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. Вид-во Київського ун-ту,1960.


11. Інформаційні ресурси


Бібліотеки м. Львова

 1. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 5

 2. Львівська наукова бібліотека ім.. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2

 3. Львівська обласна наукова бібліотека, просп.. Шевченка, 13

.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації