Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 174.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір174.22 Kb.
ТипРобоча програмаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Шифр дисципліни

^ ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
напряму підготовки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
для спеціальностей

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602

Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія) 

 

 
факультету

^ Геологічний факультет
Розробник

кандидат геологічних наук  Волошин П.К..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 Протокол № ___ від.  “____”________________2011 р.

Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології         _____________Волошин П.К.                   

“_____”___________________ 2011 р


Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від.  “____”_____________2011 р.

Голова методичної ради  ___________           Скакун Л.З.

“_____”___________2011 р. 

Погоджено:

В.о.декана геологічного ф-ту ______________ доц.. Фурман В.В.

“____”_____________2011р.
^

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни)


^ Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

Денна форма – 3

Заочна форма - 3,0

Галузь знань

^ 0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям

^ 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

^ Екологія, охорона навколишнього середовища

5-й

6-й

Загальна кількість годин -108

Семестр

Х-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -2,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

30 год.
 

Лабораторні

 30 год.
^ Самостійна робота

48 год.
 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 60 : 48 (1,25)

‘Геоекологічне моделювання і прогнозування є нормативною дисципліною, орієнтованою на підготовку спеціалістів екологіїї. Дисципліна викладається на 5 курсі у 10-му семестрі в обсязі 108 годин, з них лекції 30 годин, лабораторні роботи – 30 годин, самостійна робота – 48 годин. Форма підсумкового контролю – залік у 10-му семестрі.

.

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни “ Геоекологічне моделювання і прогнозування” є ознайом- лення студентів, що навчаються за ОКР спеціаліст екології є отримання ними уявлень про теорію і практику наукового моделювання та прогнозування розвитку небезпечних геологіч- них процесів і забруднення основних компонентів довкілля.

До завдань курсу належить вивчення теоретичних основ геоекологічного прогнозуванняі моделювання, основних законів розвитку небезпечних процесів, алгоритму системного прогнозування, оцінки точності і достовірності прогнозів їх верифікація принципів і методів моделювання і прогнозування процесів і забруднення довкілля

^ Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни “ Геоекологічне моделювання і прогнозування” студенти повинні:

знати:

 • теоретичні основи геоекологічного моделювання і прогнозування

 • класифікація моделей та прогнозів

 • алгоритм системного геоекологічного прогнозування

 • природні і техногенні умови та чинники розвитку небезпечних процесів

 • прогнозування якості повітря

 • методи прогнозування ендогенних процесів

 • методи прогнозування екзогенних геологічних процесів

 • снови геоекологічного моделювання геологічного середовища

 • гідрогеологічне моделювання

 • вимоги до достовірності і точності прогнозів

 • методи верифікації прогнозів;

вміти:

 • прогнозувати ендогенні геологічні процеси;

 • прогнозувати екзогенні геологічні процеси;

 • прогнозувати забруднення атмосфери

 • моделювати основні складові геологічного середовища;

 • проводити гідрогеологічне моделювання;


^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Геоекологічне прогнозування


Тема 1. Загальні уявлення про геоекологічне прогнозування і моделювання

Поняття прогнозу і моделі. Мета, завдання і методи прогнозування і моделювання. Місце моделювання і прогнозування у геоекологічних дослідженнях. Об’єкт, предмет, мета, завдання геоекологічного моделювання і прогнозування.

Значення прогнозування і моделювання в управлінні взаємодією людини і природи.

Тема 2 Теоретичні основи геоекологічного моделювання і прогнозування. Особливості і закономірності формування геосистем. Закони розвитку геосистем. Співвідношення закономірного і випадкового у геосистемах. Просторово-часові особливості і закономірності розвитку геологічних процесів. Ососбливості взаємодії техногенної і природної складових.Системний підхід в геоекологічному прогнозуванні і моделюванні. Геоекологічна інформація.

Тема 3. Класифікація методів прогнозування. Основні принципи та ознаки класифікаці прогнозів.. Зв’язок геоекологічного прогнозування зі стадіями проектування природно-господарських систем.

Тема 4. Методи прогнозування ендогенних геологічних процесів.

Методи прогнозування землетрусів. Методи прогнозування вулканізму. Методи прогнозування повільних тектонічних рухів.

Тема 5. Методи прогнозування екзогенних геологічних процесів.

Прогнозування зсувів. Методи прогнозування карсту. Методи прогнозування абразії та ерозії. Методи прогнозування підтоплення.

Змістовий модуль 2. Геоекологічне моделювання.


Тема 6. Класифікація геоекологічних моделей. Види моделей. Характеристика моделей. Блокові моделі. Натурні моделі. Фізичні моделі. Математичні моделі. Картографічні моделі. Гловні етапи моделювання.

Тема 7. Методи моделювання. Основні елементи еколого-геологічних моделей. Постійно діючі еколого-геологічні моделі. Глобальні, регіональні, спеціальні моделі

..

Тема 8. Інженерно-геологічне моделювання геологічного середовища. Типи інженерно-геологічних моделей. Державні, регіональні локальні ІГМ. Еколого-геологічні моделі міст.

Тема 9. Гідрогеологічні моделі. Основні види гідрогеологічних моделей. Фізичні гідрогеологічні моделі. Математичні гідрогеологічні моделі. Постійно діючі гідрогеологічні моделі . Картографічні гідрогеологічні моделі. Картографічні гідро геохімічні моделі.

^ Тема 10. Методи моделювання екологічного стану вод. Методи моделювання забруднення поверхневих вод. Методи моделювання забруднення підземних вод. Методи моделювання і прогнозування забруднення підземних вод. Методи моделювання і прогнозування підтоплення.

^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

лаб

ср

л

лаб

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Геоекологічне прогнозування


Тема 1. Загальні уявлення про геоеко- логічне прогнозван- ня і моделювання

2
4

Тема 2. Теоретичні основи геоекологіч- ного моделювання і прогнозування.
2
4

. Тема 3. Класифіка- ція методів прогно- зування.
2
4

Тема 4. Методи прог нозування ендоген- них геологічних про цесів.

4

5

6

Тема 5 . Методи про гнозування екзоген- них геологічних про цесів.
5

10

6

Разом – зм. модуль1
15

15

24

^ Змістовий модуль 2. Геоекологічне моделювання.Тема 6. Класифіка- ція геоекологічних моделей.
2
4

Тема 7. Методи гео екологічного модлю- вання.
4
4

Розділ 8. Інженерно-геологічне моделю- вання геологічного середовища.
4

7

6

Розділ. 9. Гідрогеоло гічні моделі.
3
5

Розділ. 10. Методи моделювання еколо- гічного стану вод.
2

8

5

Разом – зм. модуль 2
15

15

24
^

Усього годин

30

30

48^ 5. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Прогнозування ендогенних геологічних процесів

4

2

Прогнозування екзогенних геологічних процесів

4

3.

Інженерно-геологічне моделювання геологічного середовища

2

4

Моделювання екологічного стану вод

6


^ 6. Самостійна робота


Самостійна робота студента включає виконання таких основних завдань:

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій              та рекомендованих літературних джерел;

- вивчення окремих тем і питань, передбачених для самостійного опрацювання;

- підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт;

- підготовка до написання модульних контрольних робіт;

- робота з пошуковими системами Інтернет.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці, комп’ютерному класі факультету та домашніх умовах.

Контроль за виконанням самостійної роботи і отримання додаткової інформації з тих чи інших питань навчальної дисципліни проводиться на консультаціях, графік проведення яких затверджується на засіданні кафедри і розміщується на дошці оголошень кафедри.

Основні теми і питання, рекомендовані для самостійного опрацювання наведено у таблиці.
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Геоекологічне прогнозування і моделювання як спосіб передбачен ня екологічної ситуації.Геоекологічна небезпека і геоекологічний ризик.

4

2

Умови і чинники розвитку морфодинамічних процесів. Основні закони розвитку геосистем.

6

3

Класифікація методів геоекологічного прогнозування.

4

4

Ендогенні процеси та методи їх прогнозування

4

5

Основні методи прогнозування екзогенних процесів

8

6

Геоекологічні моделі та їх класифікація

4

7

Основні методи моделювання геологічного середовища

6

8

Інженерно-геологічні методи моделювання геологічного середовища

4

9

Гідрогеологічні моделі та основні напрямки їх використання

4

10

Екологічні методи моделювання екологічного стану вод

4
Разом

48^ 7. Методи контролю


Контроль знань проводиться протягом семестру шляхом оцінювання модульних контрольних робіт, виконання лабораторних робіт, та самостійної роботи студента за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що нараховуються студентам протягом семестру наведено у таблиці

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

6

8

8

10

20

6

8

15

10

15

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів


^ Оцінювання знань проводиться за таблицею:


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100Зараховано

В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60

FX

20-50

Не зараховано з правом перездачі

F

< 20

Не зараховано^ 9. Методичне забезпечення

1. Базові конспекти лекцій.

2,Лекції на електронних носіях.

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях


^ 10. Рекомендована література


Богобоящий В.В., Курбонов К.Р., Палій П.Б. Шмондій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. –К., 2004.

2. Стрижельчик Г.Г., Жиров А.В. Прогнозирование в инженерной геологи. – Харьков, 2001.

3.Шешеня Н.Л. Основы инженерно-геологического прогнозирования. – М.: «Наука» 1986.

4. Гороховский В.М., Ткачук Є.И. Моделирование в инженерной геологи. Новочеркасск, 1980.

5. Розовский Л.Б., Зелинский И.П., Воскобойников В.М. Инженерно-геологические прогнозы и моделирование. Киев-Одесса: «Высшая школа». 1987.

6. Экологическая геология Украины. Киев:»Наукова думка», 1993.

7. Методические рекомендации по гидрогеологическим прогнозам для контроля за охраной подземных вод. – М., 1980.


11. Інформаційні ресурси


Бібліотеки м. Львова

 1. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 5

 2. Львівська наукова бібліотека ім.. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2

 3. Львівська обласна наукова бібліотека, просп.. Шевченка, 13

.


......Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації