Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Сторінка1/5
Дата конвертації22.05.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ (ІІІ частина)

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030104 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.030104 політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


______ – 20___


Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030104 політологія, спеціальність - теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, філософського факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.


Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)


“_____”___________________ 20___ р


Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.


“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина)»)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 5

Галузь знань

^ 0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

2-йСеместр

Загальна кількість годин – 108

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.^ Практичні, семінарські

18 год.

^ Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, з’ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах;

Завдання:

 • вивчення соціально-історичних детермінант формування політичної науки в епоху Просвітництва, процесу інституціоналізації її як наукової дисципліни;

 • з’ясування змістової частини та політичних наслідків плюралізму політичних концепцій ХІХ століття;

 • вивчення закономірностей формування та історичної трансформації основних політичних інститутів в епоху Просвітництва;

 • виявлення та екстраполяція на сучасний політичний процес принципів та механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в період Просвітництва;

 • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, виявлення їх взаємопроникнення та взаємозалежності;

 • виявлання основних детермінант (антропологічних, правових, морально-етичних тощо) формування політичної влади;


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні;

вміти:

виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, екстраполювати отримані зання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні; 1. ^ Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


^ Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

2

8

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

2

8

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

2

8

Тема 4. Німецька класична політична філософія


Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

2

8

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

2

8

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

2

8

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

2

8

Тема 8. Політична концепція анархізму


Тема 8. Політична концепція анархізму


2

2

8

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

2

8

ВСЬОГО

18

18

72


Програма навчальної дисципліни


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби

2

28Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії

2

28Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції

2

28Тема 4. Німецька класична політична філософія

2

28Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.

2

28Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.

2

28Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм

2

28Тема 8. Політична концепція анархізму

2

28Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.

2

28Разом
18

1872
^ Самостійна робота:
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Північноамериканська політична думка просвітницької доби


8

2.

Політико-просвітницька думка Англії


8

3.

Політичні вчення доби Великої французької революції


8

4.

Німецька класична політична філософія


8

5.

Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


8

6.

Класичний (ортодоксальний) марксизм.


8

7.

Критичний соціал-демократичний марксизм


8

8.

Політична концепція анархізму


8

9.

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


8
Разом

72Передмова

В межах даного курсу ми ставимо перед собою мету сформувати розуміння плюралізму політичних концепцій, що побачили світ у ХІХ столітті. Заданий хронологічними рамками період становлення предмету політичної думки, зародження і розвитку політичної науки представлений текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів ХІХ століття, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи та Сполучених штатів Америки у ХІХ столітті.


Об’єктом дослідження є соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні.


Предмет – закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в рамках зазначеного періоду) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.


Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного.


  1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації