Поиск по базе сайта:
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/35
Дата конвертації22.05.2013
Розмір6.68 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Ю. Шведа
Т Е О Р І Я П О Л І Т И Ч Н И Х П А Р Т І Й


ТА П А Р Т І Й Н И Х С И С Т Е М


Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка


ББК Ф 69 (0) 3

Ш – 34

УДК 329.001(100)


Рецензенти:

д-р філос. наук, проф. С. Рябов (НаУКМА),

д-р філос. наук, проф. А. Колодій (ЛНУ ім. І. Франка)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів,

які навчаються за спеціальністю “Політологія”.

Лист № 14/18.2-53 від 09.01.2003
Ш – 34Шведа Ю. Р.


Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 325 с.


ІSBN 966–613–291–5


Розглянуто історію виникнення політичних партій, їхню інституалізацію та типологію, роль і місце в житті суспільства. Розкривається становлення теорії політичних партій та партійних систем, теорія партійного керівництва, методи дослідження політичних партій. Кожний розділ містить перелік ключових понять, запитання і завдання для повторення, перелік рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “політологія”, інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів та викладачів, державних службовців, партійних та політичних діячів, усіх, хто цікавиться політикою.

ББК Ф 69 (0) 3ISBN 966–613–29–5 © Шведа Ю. Р., 2003


З м і с т

Вступ

^ ЧАСТИНА І. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

1. Суть поняття “політична партія”. Походження партій та

їх роль у житті суспільства

1. 1. Політичні партії та демократія

11

1. 2. Походження політичних партій

16

1. 3. Партії і політична система суспільства

21

1. 4. Підходи до визначення політичної партії

25

1. 5. Суть поняття “політична партія”

35

^ 2. Етапи історичного розвитку партій

2. 1. Історія та теорія політичних партій

40

2. 2. Етапи історичного розвитку партій

43

2. 3. Теорія “кризи партій” та її інтерпретації

78

^ 3. Етапи становлення теорії політичних партій і партійних систем

3. 1. Зародження теорії політичних партій

86

3. 2. Формування класичної теорії політичних партій

97

3. 3. Формування сучасної теорії політичних партій і партійних систем

111

^ 4. Елементи (індикатори) політичної партії

4. 1. Організованість

123

4. 2. Залученість

148

4. 3. Узгодженість

158

4. 4. Автономія

161

4. 5. Проблемна орієнтація

167

4. 6. Класовість

176

4. 7. Партійна програма

184

4. 8. Стратегія і тактика

191

4. 9. Місце в системі влади

200

4. 10. Інституалізація

209

^ 5. Функції політичних партій

5.1. Визначення функцій партій і їх типологія

249

5.2. Функції політичних партій – площини їхньої активності

256

5.3. Функції партій у недемократичних і постколоніальних державах

278

^ 6. Партійне керівництво

6.1. Суть поняття “партійне керівництво”

287

6.2. Типи партійного керівництва

292

6.3. Партійні коаліції

294

6.4. Теорія коаліцій

297

6.5. Теорія “кризи партійного керівництва” та її інтерпретації

299

^ 7. Типологія політичних партій

7.1. Головні підходи до типології політичних партій

305

7.2. Типологія політичних партій

312

7.3. Джерела та напрями трансформації партій

329

7.4. Класифікація політичних партій

338


8. Ідеології політичних партій
8.1. Ідеологія та її роль у житті політичних партій

366

8.2. Ідеологія радикальних політичних об’єднань

370

8.3. Ідеологія центристських політичних об’єднань

378

8.4. Ідеологія ліво-лібертіальних об’єднань

387

8.5. Сім’ї політичних партій

394^ ЧАСТИНА ІІ. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

9. Партійна система. Типологія партійних систем

9.1. Суть поняття “партійна система”

402

9.2. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи

406

9.3. Соціально-політичні поділи

415

9.4. Основи типології партійних систем

441

9.5. Типологія партійних систем

446

^ 10. Характеристика головних типів партійних систем

10. 1. Особливості головних типів партійних систем

462

10. 2. Однопартійна система

463

10. 3. Двопартійна система

475

10. 4. Багатопартійна система

483

10.5. Характеристика головних типів багатопартійних систем

490Список літератури


В с т у п

У більшості сучасних держав існування та діяльність політичних партій є загальновизнаною нормою, трактується як невід’ємний атрибут демократичного способу здійснення влади. Саме вони уможливлюють залучення широких верств населення до участі в політичному процесі, проведення конкурентних виборів, функціонування організованої політичної опозиції. Демократія без політичних партій є недієздатною! Ефективність демократичних інститутів та політична стабільність суспільства значною мірою залежать від типу партійної системи, яка утвердилася в даній країні, її узгодженістю з соціокультурними та економічними умовами, політичною традицією народу.

Особливе місце посідають політичні партії в перехідні періоди суспільного розвитку. Це підтверджується досвідом трансформаційних процесів, які відбувалися в минулому столітті. В перехідні періоди як у країнах Європи, так і в країнах Азії, Африки і Латинської Америки консолідація демократичних сил заради майбутнього політичного розвитку була пов’язана з діяльністю саме політичних партій. Тому знання історії та теорії політичних партій має винятково важливе значення для розуміння суспільних процесів.

Однак факт поширення та фундаментального значення політичних партій тим виразніше контрастує зі значними труднощами, які можна виявити на шляху їх повного та адекватного розуміння. Визначення цієї категорії сьогодні більшою мірою має нормативно-правовий, ніж соціолого-політологічний характер. Це яскраво демонструє відставання сучасної, вітчизняної, політичної науки від реалій політичного життя.

У жодного іншого, настільки ж принципового і важливого, політичного інституту не знаходимо таких труднощів із проблемою їх утвердження та легітимності. Навряд чи в політичній теорії можна знайти політичну категорію, яка б зазнала такого ж одностайного несприйняття, як це було з політичними партіями. До того ж, це явище трапляється як у теологічних концепціях епохи раннього феодалізму, так і у ранньоліберальних буржуазно-демократичних теоріях. Рецидиви минулого спостерігаємо, на жаль, і сьогодні.

Важливі зміни, які відбулися в політичному житті України з проголошенням її незалежності, пов’язані також з процесом її переходу, від одно- до багатопартійності. Процес цей, не завжди простий, а іноді й суперечливий, зумовив значний інтерес багатьох вітчизняних дослідників до даного соціального феномену. Однак цілісного і комплексного дослідження, яке б намагалося охарактеризувати політичні партії у їх історичному розвитку, розкрити основні закономірності їх функціонування, представити етапи становлення теорії політичних партій, ще не було.

Посібник “Теорія політичних партій і партійних систем” складається з двох частин: перша присвячена теорії політичних партій, а друга – теорії партійних систем. У першій частині розглядаються проблеми генези та етапів становлення політичних партій, їх суті, місця й ролі в житті суспільства, проблеми типології та інституалізації, розвиток теорії політичних партій та партійних систем, теоретичні основи партійного керівництва. В другій частині книги викладена теорія партійних систем, дається характеристика основних типів партійних систем та методи їх дослідження. Кожний розділ книги містить детальний перелік літератури, до якої зацікавлений читач може звернутися окремо, а також ключові поняття та завдання, які допоможуть систематизувати вивчене.

Книга розрахована на студентів вищих навчальних закладів спеціальності “політологія”, інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів та викладачів, працівників державних органів влади, політичних (і насамперед партійних) лідерів, усіх, хто цікавиться політикою. За основу посібника взято матеріали курсу “Історія та теорія політичних партій”, який автор розробив і читає студентам відділення політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор вдячний Центру демократії університету Квінз (Канада), Центру Росії та Східної Європи Канзаського університету (США), Центру політичних досліджень Львівсь-кого національного університету імені Івана Франка, Інституту політичних і етнонаціо-нальних досліджень НАН України за допомогу в підготовці посібника. Окремо хочу висловити вдячність професорам А. Колодій, С. Рябову, В. Мельнику, Ю. Левенцю, М. Рудичу, завідувачу кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка М. Поліщуку та керівнику Центру політичних досліджень А. Романюку за цінні поради, які були використані при його написанні.


^ Юрій Шведа - shveda@ukr.net

Доцент кафедри політології Філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації