Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Скачати 461.39 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Сторінка1/3
Дата конвертації22.05.2013
Розмір461.39 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2010

Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра Політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політична ідеологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Політична ідеологія

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету


за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Розробники: Четверікова Л.О.., асистент кафедри політології філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Четверікова Л. О. 2010


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0403 Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

^ Професійно орієнтована

Модулів – 1

Напрям

політологія 7.040301

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

4-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 72

8-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента - 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

12 год.

- год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

25 год.

год.

ІНДЗ: 25 год

Вид контролю:

залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою даного курсу є формування у студентів комплексного, цілісного розуміння поняття ідеології, її природи, функціональних особливостей, інструментарію та ролі у політичному житті..

Завдання: ознайомлення студентів з основними підходами до визначення концепту іделології, розкриття атрибутивних ознак, структури та функцій політичної ідеології, а також висвітлення провідних політичних ідеологій сучасності.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: специфіку та структуру політичної свідомості, суть та структуру та рівні політичної ідеології, її ознаки та функції, орієнтуватись в «класичних» та сучасних політичних ідеологіях, вміти фахово аналізувати ідеологічні детермінанти конкретних проявів політичної життя. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Політична ідеологія

Тема 1. Проблема концептуального означення поняття ідеології. Наука та ідеологія.

Тема 2. Політична ідеологія: ознаки, структура і функції

Тема 3. Ідеологічна діяльність та її види.

Тема 4. Ідеологія лібералізму

Тема 5. Ідеологія консерватизму

Тема 6. Соціал-демократична ідеологія

Тема 7. Провідні політичні ідеології сучасності

Тема 8. Проблеми ідеологічного забезпечення політичного життя в Україні


3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Модуль 1: Політична ідеологія

72

12

10
25

25Модуль 1

Змістовий модуль 1. Політична міфологія
72

12

10
25

25Тема 1. Проблема концептуального означення поняття ідеології. Наука та ідеологія

14

4

2
4

4Тема 2. Політична ідеологія: ознаки, структура і функції

10

2

2
3

3Тема 3. . Ідеологічна діяльність та її види

8
2
3

3Тема 4. Ідеологія лібералізму

8

23

3Тема 5. Ідеологія консерватизму

8

23

3Тема 6. Соціал-демократична ідеологія.

8

23

3Тема 7. Провідні політичні ідеології сучасності

8
2
3

3Тема 8. Проблеми ідеологічного забезпечення політичного життя в Україні

8
2
3

3


^

Усього годин


72

12

10

0

25

25

^ 4. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Генеза і роль політичної ідеології в суспільстві

2

2

Політична ідеологія: структура та функції.

2

3

Ідеологічна діяльність та її види

2

4

Провідні політичні ідеології сучасності

2

5

Проблеми ідеологічного забезпечення політичного життя в Україні

2

Разом
10^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...

^ 6. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
^ 7. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Прослідкувати ґенезу розуміння концепту ідеології в історії філософської думки

4

2.

Серед множини теоретичних підходів до визначення концепту ідеології обрати і обгрунтувати підхід, найбільш адекватний з точки зору студента.

3

3.

Проаналізувати специфіку використання засобів політичної пропаганди в Україні

3

4.

Провести компаративний аналіз сучасних напрямків неолібералізму

3

5.

Визначити основні напрямки неоконсерватизму

3

6.

Дослідити та визначити причини ідейної кризи сучасних соціал-демократів

3

7.

Проаналізувати основні напрямки неофемінізму

3

8.

Визначити проблеми та перспективи формування та розвитку ідейних засад політичної діяльності в Україні

3
Разом


25^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Виступ з аналізуванням першоджерел не більше – 5 б.

Виступ, презентація не більше – 4-5 б.

Аналіз першоджерела не більше – 3 б.

Доповнення не більше – 2 б.

Поставлені запитання не більше – 1 б.


^ 9. Методичне забезпечення


Умовою допуску до заліку з курсу “Політична ідеологія” є виконання навчальної програми, відпрацювання пропущених занять. Залік студент отримує автоматично, набравши не менше 50 балів за семестр. На заліку студент може отримати 20 балів. Загальна кількість балів за весь курс з урахуванням заліку складає 100 балів.


^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики. – М., 1980. – 283 с.

 2. Белл Д. Конец идеологии. // Новое время. – 1990. - № 27. – С. 40 – 42.

 3. Брандес М. Э. Идеология и миф: общие черты. // Политическая наука. – 2003. - № 4. – С. 44 – 59.

 4. Гаджиев К. Политическая идеология: коцептуальный аспект // Вопросы философии. – 1998. - № 12. – С. 3 – 20.

 5. Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции / С.Г. Карамурза. – М.: Академический Проект, 2007. – 384 с.

 6. Лібералізм. Антологія. - К.: Смолоскип, 2002.

 7. Консерватизм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2008.

 8. Малинова О. Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях. // Политическая наука. – 2003. – № 4. – С. 8 – 31.

 9. Мангайм К. Ідеологія та утопія / Пер. з нім. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – 370 с.

 10. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. Т. 35.

 11. Матц. У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна. // Полис. – 1992. – № 1 – 2. – С. 130 – 142.

 12. Общественное сознание и его формы. Под ред. В. И. Толстых. – М.: Политиздат., 1986

 13. Політична ідеологія // Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. Ч.3: Політична свідомість і культура / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін. – Львів: Кальварія, 1998. – 556 с.

 14. Рікер П. Ідеологія та утопія / Пер.з англ. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 386 с.

 15. Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии. Материалы дискуссии. // Полис. – 2004. – № 4. – С. 28 – 51.Допоміжна


 1. Аваков А. В. Судьбы либерализма. – М., 2000.

 2. Андрущенко В., Губерський Л., МихальченкоМ. Культура – ідеологія – особистість. – К., 2002. – 578 с.

 3. Бауман З Идеология в мире постмодерна. // Политическая наука. – 2003. - № 4.

 4. Белл Д. Конец идеологии // Новое время. – 1990. - № 27.

 5. Берк Э. Размышления о революции во Франции. // Социс. – 1991. - № 6, 7, 9; 1993. - № 4.

 6. Брандес М. Э. Идеология и миф: общие черты. // Политическая наука. – 2003. - № 4.

 7. Гаджиев К. Политическая идеология: коцептуальный аспект // Вопросы философии. – 1998. - № 12. – С. 3 – 20.

 8. Галкин А., Рахшмир П. Консерватизм в прошлом и настоящем: о социальных корнях консервативной волны.: Наука, 1987.

 9. Гарбузов В. Н. Консерватизм: понятие и типология (исторический обзор) // Политические исследования. – 1995. - № 4.

 10. Герасимов В. И. Идеология и дискурс в работах Т.А. ван Дейка. // Политическая наука. – 2003. - № 4.

 11. Губерский Л. В. Научная идеология и личность. – К.: Вища школа. 1988. – 192 с.

 12. Заблоцький В. Соціальні функції ідеології. – К., 2001. – С. 128 – 132.

 13. Керк Р. Основи і принципи консерватизму. Антологія консерватизму. К.: Смолоскип. 1998.

 14. Кирк Р. Берк и политика, основанная на праве древности. // Полис – 2003 - № 5.

 15. Коваль Е. И., М. В. Назукина От монархической идеи к консервативной: Ф. Р. Шатобриан и развитие русской политической мысли в первой половине 19 в. // Полис. – 2005. - № 5.

 16. Лібералізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. К.: Смолоскип, 2002. – X. – 1126 с.

 17. Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму. К.: Дух і літера. 2005.

 18. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К.: Українська перспектива, 1997.

 19. Михальченко Н. Политическая идеология как форма общественного сознания. – К., 1981.

 20. Фриден М. Политическая идеология к концу столетия. // Политическая наука. – 2003. - № 4

 21. Щербаков А. Е. Место мифа в политической идеологии. // Полис. – 2003. - № 4.Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


_____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)_______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації