Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Скачати 133.52 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Дата конвертації22.05.2013
Розмір133.52 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2010


Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Форма № Н - 3.03


Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політична культура

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Політична культура

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету


за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Розробники: Шурко О.Б., доцент кафедри політології філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó Шурко О.Б., 2010


1.Опис навчальної дисципліни

(витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Політична культура»Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0403 Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

^ Професійної і практичної підготовки

Модулів – 1

Напрям

політологія 7.040301

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

4-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 72

7-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 самостійної та індивідуальної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

14 год.

- год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

44 год.

год.

ІНДЗ: год

Вид контролю:

залік^ ТЕМАТИКА КУРСУ "ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА"

1. Політична культура як елемент політичної системи

2 год.

2. Генезис політичної культури та фактори її формування

2 год.

3. Структура, форми та функції політичної культури

2 год.

4. Основні типології політичної культури

2 год.

5. Політична свідомість як елемент політичної культури

2 год.

6. Політична ідеологія: суть, структура, функції

2 год.

7. Цінності політичної культури

2 год.

8. Політична поведінка як вираз політичної культури

2 год.

9. Політична культура сучасної України

2 год.

10. Політична культура виборчих кампаній

2 год.


^ Тема 1 Політична культура як елемент політичної системи

Політична культура як елемент політичної систему сучасного суспільства. Особливості трактування місця політичної культури у поглядах закордонних і вітчизняних науковців. Поява перших наукових концепцій дослідження політичної культури. Сучасний стан аналізу політичної культури.

Проблема співвідношення перебігу політичних процесів та рівня політичної культури.

Проблеми формування громадянської політичної культури.

Прикладне використання політичної культури в підготовці політичних лідерів до парламентських та президентських виборів, для аналізу минулого та розробки стратегії.


^ Тема 2 Генезис політичної культури та фактори її формування

Поняття політичної культури. Специфічні особливості національної політичної культури. Співвідношення консервативних та рухомих цінностей притаманних певній історичній епосі.

Фактори формування політичної культури: -інституціональні, -ідеологічні, -емоційні, -поведінкові, -природно-географічні, -соціально-економічні, -військово-політичні, -духовні, -мікросистемні. Особливості політичної культури що визначаються модернізаційними та урбаністичними процесами.


^ Тема З Структура, форми та функції політичної культури

Політична культура структурно представлена у вигляді трьох рівнів орієнтацій: - пізнавальних, - емоційних, - оцінних. Політична культура існує у таких формах, як національна, народна, масова, елітарна тощо. Національна політична культура складне і найширше поняття яке включає інші форми. Різні трактування народної політично культури. Відмінність елітарної політичної культури, її особливість та специфіка.

Функції політичної культури:- ідентифікаційна;- орієнтаційна;- регулятивно-нормативна, - інтеграційна, - виховна та ін..


^ Тема 4 Основні типології політичної культури

«Ідеальні» типи політичної культури Г.Алмонда і С.Верби. Змішані політичні культури, їх характеристика. Спроби вдосконалення класичної типології політичної культури. Типології за ознакою домінуючих політичних цінностей. «Некласичні» типології. Вітчизняні розробки у сфері типології..


^ Тема 5 Політична свідомість як елемент політичної культури

Поняття політичної свідомості. Політична свідомість як сприйняття суб'єктом тієї частини реальності, яка пов'язана з політикою. Ознаки політичної свідомості: характер і міра здійснення влади; ставлення людей до влади; статус горизонтальних соціальних структур; характер заборон ; характер політичних ідеалів.

Структура політичної свідомості. Основні елементи політичної свідомості: погляди, переконання, установки, стереотипи тощо. Рівні політичної свідомості та формування певного типу політичного мислення. Політичні знання , їх характерні риси. Типи політичної свідомості. Процес формування політичної свідомості та умови які його визначають. Дослідження політичної свідомості засобами політичної психології.


^ Тема 6 Політична ідеологія: суть, структура, функції

Різноманітні трактування поняття ідеологія. Суть політичної ідеології, її специфіка. Структура політичної ідеології включає такі елементи як: - уявлення про світ та закони і принципи його функціонування, - судження, які визначають умови реалізації прийнятих політичних цінностей, - конкретні програми політичної діяльності. Основними функціями політичних ідеологій є: - інтеграція, - легітимність, - спонукання до діяльності політичних суб’єктів, - виправдання або критика існуючого політичного ладу тощо. Основні політичні ідеології, їх сутність та особливі риси.


^ Тема 7 Цінності політичної культури

Поняття цінності. Формування ціннісних орієнтацій. Основні політичні цінності. Суть поняття «справедливість» та його ґенеза. Суть та зміст поняття «демократія». Принципи демократії та їх реалізація як вияв відповідного рівня політичної культури. Поняття «свобода», «рівність», їх виникнення і розвиток. Структура свободи, її основні елементи: - об’єктивна свобода, - суб’єктивна свобода, - система рішень, - реалізація прийнятого рішення. Негативна та позитивна концепція свободи.


^ Тема 8 Політична поведінка як вираз політичної культури

Основні концепції політичної поведінки: ситуативний підхід (Д.Істон); теорія політичного обміну (П.Блау); теорія конфлікту (Г.Екстайн); плюралістична концепція. Суть і типи політичної поведінки. Закрита та відкрита політична поведінка. Складові політичної поведінки: інстинкти, навички, розум.

Стимули політичної поведінки: зовнішнє середовище, потреби, мотиви, установки, цінності, стилі прийняття рішень, зворотній зв'язок між політичною поведінкою та умовами, що її створили.

Типи політичної участі: реакція - делегування повноважень - суспільно-партійна діяльність - пряма дія та ін.


^ Тема 9 Історичні особливості української політичної культури

Історія і культурні традиції, політична та економічна ситуація, розвиненість або відсутність структур громадянського суспільства, геополітичне положення країни, слабкість механізмів самоврядування і самоорганізації - чинники, які визначають особливості політичної культури в Україні. Політико-культурний генотип та його вплив на взаємодію особа – держава. Найбільш характерні риси української політичної культури: - конфронтаційність, - патерналізм, - патріотизм тощо. Вплив радянської політичної культури.


^ Тема 10 Політична культура виборчих кампаній

Електорат та електоральна поведінка. Апатія, цинізм, розчарування в духовних цінностях, агресивність – ознаки електоральних настроїв. Важливі умови ефективного функціонування особи в умовах демократії: активність та здатність до конструктивної дискусії. Фактори гальмування активності: відчуття безсилля як суб'єктивне відображення реальності; особливості самосвідомості; відмова від бажань; жорстокість етичної системи.

Ставлення до виборів. Проведення виборчої кампанії. «Білі» і «чорні» політичні технології, їх вплив на перебіг та підсумки виборів.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Суть поняття “політична культура”.

 2. Визначення політичної культури західними вченими.

 3. Вітчизняні погляди на феномен політичної культури.

 4. Форми політичної культури.

 5. Функції політичної культури.

 6. Типологія політичної культури.

 7. Демократична модель політичної культури.

 8. Авторитарна політична культура.

 9. Тоталітарна політична культура.

 10. Поведінка як аспект вияву політичної культури.

 11. Цінності як елемент політичної культури.

 12. Взаємозв’язок і взаємовизначеність політичної культури і політичної свідомості.

 13. Вплив ідеології на політичну культуру.

 14. Цивілізаційні цикли політичної культури.

 15. Політична культура особи.

 16. Політична культура виборців.

 17. Вплив еліти на формування політичної культури.

 18. Плюралізм як ознака демократичної політичної культури.

 19. Політична толерантність як форма реалізації політичної культури.

 20. Консенсус та компроміс як способи реалізації політичної культури.

 21. Політична культура як засіб завоювання і здійснення політичної влади.

 22. Шляхи і засоби формування політичної культури.

 23. Суть, форми та етапи політичної соціалізації.

 24. Суб’єктивні, об’єктивні, соціальні детермінанти політичної соціалізації.

 25. Політичне виховання: суть та методи.

 26. Культурна трансмісія, її шляхи.

 27. І.Алмонд і С.Верба про суть та типи політичної культури.

 28. Вчення В.Липинського про політичну культуру.

 29. Вплив ЗМІ на політичну культуру.

 30. Функції ЗМІ у формуванні політичної культури.

 31. Соціальна політика як складова політичної культури.

 32. Місце і роль політичної культури у політичній системі.

 33. Проблеми формування політичної культури в Україні.

 34. Парламентська діяльність як вияв стану політичної культури.

 35. Поняття “субкультура” та вплив субкультур на стан політичної культури.

 36. Вплив політичних традицій на розвиток політичної культури.

 37. Взаємозв’язок національного характеру та політичної культури.

 38. Громадянська культура: суть та відмінність від політичної культури.

 39. Політичний символ як складова політичної культури.

 40. Політичний міф як символічна мова політичної культури.

 41. Культура політичного лідерства.

 42. Влив громадської думки на становлення політичної культури.

 43. Д.Донцов про еліту, її роль та вплив на політичну культуру.

 44. Ціннісні орієнтації: суть та види.

 45. Взаємозв’язок політичних цінностей та політичних ідеалів.

 46. Політичний ідеал як елемент політичної культури.

 47. Мораль і політика: вияв у рівнях політичної культури.

 48. Соціальна політика як складова політичної культури.

 49. Основні напрямки формування політичної свідомості та культури.

 50. Проблеми формування політичної культури в Україні.ЛІТЕРАТУРА

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //Полис. - 1992. - № 4.

2. Авторханов А. Технология власти. - М. -1991.

3. Баталов Э.Я. Политическая культура как социальный феномен // Весник МГУ. Серия 12. – 1991. -№5.

4. Бебик В. Основи теоретичної і практичної політології. - К. – 1994.

5. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. -К. -2000.

6. Бебик В., Головатий М., Ребкало П. Політична культура сучасної молоді. – К., 1006.

7. Безверхий В., Клинченко О. Політична культура українського народу: з історії в сучасність // Національна культура в сучасній Україні // Політична думка. – 1994. - №4.

8. Бурдье П. Социология политики. -М., -1995.

9. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура Європи в контексті інтеграційних процесів:Монографія. – Чернівці, 2004.

10. Берлін Ісая. Чотири есе про свободу. - К., -1994.

11. Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан // Государство и право. 1997. -№ 2

12. Выдрин Д.И. Технология популизма // Диалог. -1990- №3.

13. Грабовський С. «Совєтська людина» як культурно-антропологічний тип // Універсум. -2000. №1-2.

14. Гозман Л.Я. Психология в политике - от обьяснения к воздействию // Вопросы психологии. -1992. - № 1.

15. Глебова В.В. Политическая кульура России. Образы пришлого и современность. - М. – 2006.

16. Грушин Б.А. Масовое политическое сознание. -М. -1987.

17. Дженусов А.И. Политическая культура: концептуальне аспекты // Социально-политический журнал. – 1994. -№11-12.

18. Егорова-Гантман Е.В., Косолапова Ю., Минтусов Н. Восприятие власти. Поиск явных образов // Власть. -1994. -№ 1

19. Камалов М.М. Демократическая политическая культура: американский опыт // Весник МГУ. – 1991. - №5.

20. Карамушка Л.М., Слюсаревский Н.Н. Психологические аспекти предвыборной кампании. -Черкассы. -1990.

21. Кейзеров Н.Н. О соотношении гражданской и политической культур // Социально-политический журнал. – 1991. -№7.

22. Клямкин И.М. Политическая социология переходного общества // Полис. -1993. -№4.

23. Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: изменения человека // Вопросы философии. -1997. -№ 2.

24. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідерство. -Л. -1995.

25. Лазарев И.М. Терроризм как тип политического поведения // Социс. -1993. -№6.

26. Мамардашвили М. Необходимость себя. -М. -1996.

27. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.

28. Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська // Сучасність. -1995. - №3.

30. Мушинский В.О. Сумерки тоталитарного сознания // Государство и право. -1993. -№ З

31. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична перспектива і сучасні реалії. – К., 1998.

32. Налимов В.В. Власть и противостояние ей. // Полис-1992. -№ З.

33. Островський К., Тюни Г. Три политические культуры в Европе // Социс. – 1998. - №2.

34. Пахомов Ю. Політична культура посттоталітарної доби // Політологічні читання. -1992. -№ 2.

35. Рудакевич О. Політична культура України: руйнація та шляхи відродження //Розбудова держави. – 1995. - №1.

36. Попович М.В. Національна культура і культура нації. - К. -1991.

37. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / відп. ред. О.В. Васютинський. - К. -1997.

38. Ребкало В.Д. Політична культра особи. – К. 1984.

39. Спивяк А.Л. Изменение состояния массового сознания. -СПб. – 1996.

40. Соловьев А.И. Культура власти. -М. -1992.

41. Соловйов А.И. Политическая культура: проблемное поле метатеории // Весник МГУ. – Серия 12. Политические науки. – 1995. - №2.

42. Стріха М. Культурна политика України: регіональні, етнічні та конфесійні аспекти // Сучасність. – 1995. - №11.

43. Салмин А.М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты. -М. -1992.

44. Шестопал Е.Б. Политическая культура. Психологический профиль российской политики 1990-х. Теоретические и прикладные проблемы политической психологии -М. -2000.

45. Шиллер Г. Манипуляторы сознания. -М. – 1980.

46. Шестопал Е.Б. Восприятие образов власти: политико-психологический анализ // Полис. -1995. № 4.

47. Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. -№3-4.

48. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури // Політологія. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації