Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет icon

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Скачати 281.57 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет
Дата конвертації22.05.2013
Розмір281.57 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2010


Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра Політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політичні проблеми соціального управління

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Політичні проблеми соціального управління

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету


за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Розробники: Шурко О.Б., доцент кафедри політології філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó Шурко О.Б., 2010


1.Опис навчальної дисципліни

(витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Політичні проблеми соціального управління»Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 4

Галузь знань

0403 Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

^ Професійної і практичної підготовки

Модулів – 2

Напрям

політологія 7.040301

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

4-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 144

8-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 самостійної та індивідуальної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

22 год.

- год.

^ Практичні, семінарські

22 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

100 год.

год.

ІНДЗ: год

Вид контролю:

іспит
1.

Соціальне управління як самостійна галузь наукового пізнання

2год

2.

Передумови виникнення і основні етапи розвитку теорії і практики соціального управління

4год

3.

Зміст, особливості та види управління

2год

4.

Закони, закономірності, принципи і функції соціального управління

4год

5.

Методи соціального управління

2год

6.

Нова парадигма соціального управління в Україні

2год

7.

Система соціального управління

2год

8.

Характеристика суб'єкта соціального управління

2год

9.

Особливості об'єкта соціального управління

2год

10.

Суть і види управлінських відносин

2год

11.

Процес соціального управління

2год

12.

Прийняття управлінських рішень

2год

13.

Управління конфліктом

2год

14.

Управління організаційною культурою

2год

15.

Влада, особистий вплив і авторитет менеджера

2год

16.

Керівництво і лідерство

2год

17.

Управління людськими ресурсами

2год

18.

Соціальний контроль і ефективність управління в сучасному суспільстві

2год
Всього

40год^ Від автора

Перед світовою спільнотою, а особливо гостро перед Україною стоїть проблема, масштаби якої сьогодні явно не усвідомлені або применшуються - створити інноваційну теорію і практику управління, сформувати управлінців нової генерації, які здатні мислити і діяти в умовах кризового стану суспільства, приймати управлінські рішення, ефективно використовувати наявні ресурси. Розрив між життям, яке безперервно змінюється і суб'єктом управління поглиблюється і це породжує кризу управління, політичного керівництва зокрема. Це стримує темпи соціального прогресу, породжує соціальні, політичні, економічні, духовні, біологічні і техногенні катастрофи. Альтернатива, з якої потрібно вибирати, така: або життя в стані непередбачуваних катаклізмів, катастроф, потрясінь, або пошук збалансованого, стійкого розвитку. Іншого не дано. Звідси і випливає необхідність управління процесами, а значить інвестування як світовою спільнотою, так кожною окремо взятою державою в сферу управління: фінансові, освітні, інформаційні, інтелектуальні і ін.

Помилка сучасної української політики полягає в тому, що все зводиться до захоплення влади. Але суть політичного керівництва при наявності влади - управління суспільними справами, залучення до цього всього суспільства, його суспільних інститутів І всіх громадян, делегуючи їм владні функції, ресурси і разом з тим розвиваючи самоуправління, самодіяльність людей.

Не варто нагадувати, що управлінню потрібно вчитися. Навчитися управляти - це значить оволодіти наукою і мистецтвом впливу на об'єкт управління, не подавляючи творчий потенціал суспільства, а сприяючи його розвитку. Політичне управління - окремий вид управління. Головний суб'єкт управління - суспільство в цілому. Коли частина не підпорядковується цілому, криза влади і управління неминуча. Уникнути управлінських помилок можна тільки в одному випадку, якщо опиратися на теорію управління, загальні закони і принципи науки. її основи почали складатися з часів античності і сьогодні управлінський ресурс як інтегрально-інтелектуальний стає визначальним.

Метою курсу є допомогти студентам засвоїти основи теорії і практики соціального управління: закономірності, принципи, методи, форми і механізми управління різними явищами та процесами у сучасному суспільстві на макро- і мікрорівнях, а також навчити раціонально проектувати управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворюючі впливи на соціальні об'єкти, процеси і людей, які беруть у них участь, з метою визначення напрямку їх діяльності для отримання бажаних результатів.


Тема 1. Соціальне управління як самостійна галузь наукового знання

Соціальне управління як наука, його предмет, об'єкт, структура і роль у функціонуванні та розвитку суспільства. Місце теорії соціального управління в системі суспільних і соціальних наук. Міждисциплінарний характер і основні категорії теорії соціального управління. Методи науки соціального управління, їх суть і класифікація. Поняття про менеджмент і зміст його основних значень. Менеджмент як функція, вид самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний процес, що дозволяє формувати організації та управляти ними. Менеджмент як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями. Менеджмент як повна категорія людей, соціальна верства тих, хто здійснює роботу по управлінню. Визначення понять "менеджмент" і "управління", їх схожість і відмінність. Характеристика основних цілей і завдань управління на сучасному етапі суспільного розвитку. Цінність і значущість теорії соціального управління як навчальної дисципліни.


Тема 2. Передумови виникнення і основні етапи теорії і практики соціального управління

Основні умови і передумови виникнення соціального управління та характеристика його перших інститутів. Роль економічних, соціальних і гуманістичних факторів у формуванні основ та інститутів соціального управління в доісторичний, історичний, донауковий і науковий періоди розвитку людського суспільства. Держава як найважливіший інститут управління у суспільстві. Характеристика режимів та форм управління в тих чи інших політичних режимах. Об'єктивна необхідність наукового управління суспільством І його підсистемами. Суть основних наукових шкіл, теорій і концепцій соціального управління. Поняття про одновимірні та синтетичні теорії і концепції управління. Сутність адміністративної або класичної школи управління. Зміст теорії "ідеальної бюрократії"". Роль і значення школи людських відносин. Емпірична школа науки управління. Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа ситуаційних теорій і концепцій менеджменту та їх роль у розвитку теорії і практики управління на сучасному етапі. Характеристика теорії "7 - С" і теорії "Z".


Тема 3. Зміст, особливості та види соціального управління

Суть, основні види та форми соціального управління, їх специфіка та особливості. Стихійне і свідоме управління суспільством. Соціальне управління та самоуправління. Соціальне управління як інструмент узгодження інтересів індивідів, груп, колективів, соціальних спільнот з інтересами суспільства в цілому. Специфіка соціального управління на рівні суспільства, галузей народного господарства, регіонів, трудових колективів. Загальне і особливе в управлінні, соціально-економічними та соціально-політичними процесами, соціальною і духовною сферою суспільства. Класифікація видів соціального управління та їх характеристика.


Тема 4. Закони, закономірності, принципи і функції соціального управління

Поняття "закони науки соціального управління", їх суть та особливості. Закони та закономірності як суттєві, об'єктивні й такі, що повторюються. Закони та закономірності як чіткі орієнтири практичної реалізації управлінської діяльності з боку суб'єктів соціального управління. Характеристика законів науки соціального управління та їх зв'язок із суб'єктивними законами розвитку суспільства. Суть, зміст і структура принципів соціального управління. Принципи соціального управління як основні правила діяльності органів, організацій і людей, які покликані здійснювати управління економічними, політичними, соціальними і духовними процесами в суспільстві. Класифікація принципів соціального управління. Загальні методологічні принципи соціального управління. Специфічні методологічні та особливі (організаційні) принципи соціального управління. Суть, зміст і види основних функцій соціального управління. Поняття "процес соціального управління" та його циклічний характер. Функції соціального управління як конкретної форми, операції та дії суб'єкта управління, що відповідають стадіям управлінського циклу, які послідовно змінюються. Сукупність функцій соціального управління - основа змісту цього процесу. Суть і зміст соціального прогнозування, проектування, цілепокладання, організації (координації), мотивації, планування, контролю. Спеціальна інформація (комунікація) та прийняття соціальних управлінських рішень як основні функції, що пов'язують процеси циклу соціального управління, їх суть і зміст.


Тема 5. Сукупність методів соціального управління

Поняття про методи соціального управління, їх суть, зміст і види. Методи соціального управління як основні способи, прийоми та засоби здійснення управлінських впливів на соціальні об'єкти та суспільство в цілому. Методи всезагального управлінського впливу та безпосередньої управлінської діяльності. Методи прямого і непрямого впливу на соціальні об'єкти, якими управляють. Поняття про колективні, одноосібні та демократичні методи соціального управління. Суть і зміст адміністративних (організаційно-нормативних), економічних, соціальних і соціально-психологічних методів управління, їх відмінність та взаємозв'язок.


Тема 6. Нова парадигма соціального управління в Україні

Побудова в Україні демократичного громадянського суспільства ринково-підприємницького типу - головна передумова зміни парадигми соціального управління. Формування нової системи управління в Україні як об'єктивна необхідність перетворень у різних підсистемах і суспільстві в цілому. Основні відмінності моноцентричної (централізованої або адміністративно-командної) моделі управління від поліцентричної (ринково-демократичної). Характерні риси та особливості нової системи соціального управління в Україні в умовах перехідного періоду.


Тема 7. Система соціального управління

Поняття про систему соціального управління та характеристика його основних підсистем і елементів. Підсистеми: структурно-функціональна, інформаційно-поведінкова та саморозвитку. Системи соціального управління, їх властивості, структура та особливості. Компоненти системи соціального управління: механізм управління, як сукупність методів, прийомів, форм управління суспільством і його підсистемами; організаційна структура системи соціального управління як її внутрішня будова і форма, ланки та рівні управління, типи і види організаційних структур; кадри управління як працівники, що професійно беруть участь в процесі управління і входять у склад апарату управління; норма управління або сфера контролю як певна кількість людей, що безпосередньо знаходяться у підпорядкуванні управлінця. Підходи щодо вивчення проблем соціального управління. Залежність системи соціального управління від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, науково-технічного прогресу, національних і соціокультурних традицій у суспільстві. Система управління як форма реального втілення управлінських взаємозв'язків, практичної реалізації управлінських впливів на соціальні об'єкти та суспільство в цілому.


Тема 8. Характеристика суб'єкта соціального управління

Поняття "суб'єкт соціального управління", його структура та особливості. Суб'єкт соціального управління як керуюча система суспільства, система державних і недержавних органів і організацій. Рівні суб'єкта соціального управління. Держава як головний суб'єкт соціального управління: суть і особливості. Типове і унікальне в державному управлінні. Функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління. Принципи державного управління, види принципів. Форми і структура правового регулювання державного управління. Законність, раціональність і правопорядок у державному управлінні.


Тема 9. Особливості об'єкта соціального управління

Поняття "об'єкт соціального управління", його структура та особливості. Об'єкт соціального управління як керована підсистема суспільства. Суспільство, соціальні спільноти, інститут, організація, група як об'єкти соціального управління, його суть та основні властивості. Сфери життєдіяльності (економічна, політична, соціальна, духовна) та соціальні процеси як об'єкти соціального управління. Взаємозв'язок і взаємозалежність різних рівнів об'єкта соціального управління.


Тема 10. Суть і види управлінських відносин

Суть, зміст, структура та характер управлінських відносин. Види та рівні управлінських відносин. Управлінські відносини як взаємозв'язок і взаємодія між суб'єктом і об'єктом соціального управління. Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в управлінських відносинах. Суб'єкт і об'єкт управлінських відносин. Місце і роль управлінських відносин у системі суспільних. Залежність управлінських відносин від рівня розвитку суспільних (політичних, економічних, соціальних, духовних). Формальні (офіційні) та неформальні управлінські відносини. Управлінські відносини централізму та самостійності, субординації та координації, керівництва та підпорядкування, влади та впливу. Управлінські відносини відповідальності, організації, дисципліни, ініціативи, інформації тощо.

Тема 11. Процес соціального управління

Суть процесу соціального управління. Спільні та відмінні риси процесів соціального управління та інших процесів. Зміст процесу управління: методологічний, функціональний, економічний, соціальний, організаційний та інформаційний. Якості процесу управління. Види процесів управління. Організаційна характеристика процесів управління. Проектування організації процесу управління. Технологія процесу управління. Основні компоненти технології управління. Техніка управління. Форми використання техніки в апараті управління. Ефективність соціального управління. Методи визначення ефективності управління.


Тема 12. Прийняття управлінських рішень

Сутність прийняття управлінського рішення, його види, їх характеристика та основний зміст. Рішення як продукт управлінської діяльності, як "центр" довкола якого відбувається функціонування організації. Процес прийняття рішень як свідомий вибір альтернатив чи варіантів спрямування дій. Зміст процесу прийняття управлінських рішень та характеристика його основних етапів чи стадій. Поняття про рівні прийняття рішень в організаціях. Характеристика процесу прийняття управлінських рішень на рівні індивіду і на рівні організації.

Вплив особистІсно-ділових якостей на прийняття рішень. Керівники з внутрішньою і зовнішньою стратегією при прийнятті рішень. Моделі прийняття управлінських рішень, їх типологія і характеристика. Природа і технологія рішення проблем в організаціях. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень. Комунікації і прийняття рішень - найважливіші сполучні елементи здійснення процесу управління організацією. Основні принципи прийняття ефективних управлінських рішень.


Тема 13. Управління конфліктом

Поняття конфлікту в організаціях, його сутність, структура, зміст і типологія. Поняття функціональних і дисфункціональних конфліктів, їх сутність і зміст. Рівні конфлікту в організаціях. Характеристика внутрішньо-особистісного, міжособистісного, внутрішньо-колективного, колективного і внутрішньо-організаційного конфліктів. Основні причини виникнення і природа перебігу конфлікту в організації. Поняття про методи управління конфліктом. Метод управління як засіб запобігання та вирішення організаційних конфліктів. Зміст і характеристика структурних і міжособистісних методів управління конфліктом, їх взаємозв'язок, переваги та обмеження.


Тема 14. Управління організаційною культурою

Сутність організаційної культури, її структура і зміст. Організаційна культура як основа життєвого потенціалу організації, як стійка система цінностей, норм, принципів, стандартів, зразків поведінки, життя і діяльності людей в організації. Формування, підтримка та зміна організаційної культури - важливе завдання менеджменту організації. Вплив культури на організаційну ефективність. Рівні культури. Національне в організаційній культурі. Характеристика основних моделей організаційної культури. Відповідність культури організації прийнятій стратегії. Підходи до зміни впливу культури. Типологія організаційних обрядів. Основні засоби управління організаційною культурою та їх характеристика. Принципи управління організаційною культурою "зверху" і "знизу", їх сутність. Зміст основних вимог до менеджерів по управлінню організаційною культурою.


Тема 15. Влада, особистий вплив і авторитет менеджера


Поняття про управлінську працю, її сутність, зміст і основні відмінності від інших видів діяльності. Характерні особливості і специфіка управлінської праці. Розподіл праці у сфері управління, його види та їх основні властивості. Поняття влади, особистого впливу і авторитету керівника: сутність, зміст, подібність і відмінність даних категорій. Джерела і форми влади, впливу та авторитету менеджера, їх види та характерні особливості. Влада як форма підтримання структури і життєдіяльності організації. Поняття об'єму та балансу влади в організації. Особистісна та організаційна основи влади, характеристика основних видів і типів влади в організації. Необхідність влади в управлінні.


Тема 16. Керівництво і лідерство

Поняття керівництва і лідерства, їх сутність, основний зміст, схожі та відмінні риси. Керівництво як найскладніша функція управління, як дії, спрямовані на те, щоб спонукати людей працювати ефективно. Керівництво як єдність двох взаємопов'язаних процесів: мотивації і наставництва. Види керівництва. Сутність регулюючого, перетворюючого та адаптивного керівництва, їх властивості та особливості. Поняття стилю керівництва, його сутність та зміст. Стиль керівництва як стійка манера поведінки керівника щодо підлеглих; як стабільна система засобів, методів і форм практичної діяльності менеджера. Сучасна типологія стилів керівництва. Характеристика авторитарного, демократичного і ліберального стилів керівництва, їх відмінні особливості. Ситуативний підхід до формування стилів керівництва. Залежність стилів керівництва від управлінських ситуацій. Лідерство як здатність впливати на індивідів і колективи людей, як здатність ефективно використовувати наявні джерела влади. Формальне і неформальне лідерство. Основні концепції лідерства. Сучасні тенденції у розвитку теорії лідерства.


Тема 17. Управління людськими ресурсами

Визначення управління людськими ресурсами. Процес управління людськими ресурсами. Головні етапи процесу управління людськими ресурсами: планування людських ресурсів; набір кандидатів; відбір; призначення на посаду і орієнтація; навчання і розвиток; оцінка показників діяльності; кадрової дії. Управління людськими ресурсами у системах державної служби. Відмінності управління людськими ресурсами у державних і приватних організаціях. Засади системи заслуг. Істотні особливості системи державної служби, спертих на оцінку заслуг. Управління людськими ресурсами в межах системи державної служби.

Тема 18. Соціальний контроль і ефективність управління у сучасному суспільстві


Соціальний контроль і оцінка ефективності управління як необхідні стадії управлінської діяльності. Способи здійснення соціального контролю. Соціальний контроль як механізм підтримки цілісності соціальної системи. Функції соціального контролю. Суть і зміст соціальної ефективності управління в суспільстві. Ефективність соціального управління як співвідношення його загальнокорисних результатів до обсягу використаних або витрачених ресурсів. Комплексний характер результатів соціального управління. Поняття про критерії та показники соціальної ефективності управління. Три рівні соціальних критеріїв: загальна соціальна ефективність систем управління (пов'язана з потребами, інтересами, цілями суспільного розвитку); спеціальна соціальна ефективність управління (пов'язана з раціональністю побудови та функціонування керуючих підсистем, тобто суб'єктів управління); конкретна соціальна ефективність управлінських зусиль (пов'язана з діяльністю кожної структури управління та управлінського рішення, дії, відносин). Аналіз та оцінювання ефективності управління, їх суть і види. Нова структура правових відносин - важливий аспект підвищення ефективності і демократичності соціального управління. Регулярні звіти, масові обговорення, референдуми, суспільна думка тощо - головні засоби аналізу та оцінювання ефективності соціального управління в суспільстві.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Теорія соціального управління як наука, її предмет, завдання.

 2. Передумови виникнення та етапи розвитку науки соціального управління.

 3. Місце і роль соціального управління в системі суспільних і соціальних наук.

 4. Характеристика основних зарубіжних теорій і шкіл соціального управління.

 5. Характерні особливості адміністративної або класичної школи управління.

 1. Зміст теорії "ідеальної бюрократії" та її роль в удосконаленні практики управління.

 2. Сутність "школи людських відносин" та її значення для розвитку теорії менеджменту.

 3. Характеристика емпіричної школи науки управління та її роль в інституціалізації менеджменту.

 1. Основний зміст "школи соціальних систем" науки управління.

10. Зміст "нової школи науки управління" або "школи кількісних методів" та її внесок у розвиток сучасного менеджменту.

11. Ситуаційний підхід до менеджменту, його сутність і зміст.

12. Характеристика теорії "7 - С" та її значення для сучасної практики управління.

ІЗ. Основні положення теорії "Z" та її роль для розробки сучасних моделей управління.

14. Види соціального управління, їх специфіка і особливості.

15. Основні риси нової системи поглядів на соціальне управління в сучасних умовах.

16. Стихійні і свідомі фактори в управлінні суспільством.

17. Поняття про рівні соціального управління.

18. Суть, структура та особливості суб'єкта соціального управління.

19. Держава - головний суб'єкт соціального управління.

20. Організаційна структура державного управління.

21. Характеристика державного органу.

22. Види принципів державного управління.

23. Правове регулювання державного управління.

24. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

25. Державний апарат як складова виконавчої влади.

26. Керівник як суб'єкт управління. Вимоги до особистості керівника.

27. Управлінські кадри, суть і класифікація.

28. Поняття норми управління.

29. Суть, структура та особливості об'єкта соціального управління.

З0. Поняття про суспільство як об'єкт соціального управління.

31. Соціальні процеси як об'єкт соціального управління, їх суть і типологія.

32. 0рганізаційна структура соціального управління.

33. Рівні і ланки соціального управління.

34. Механізм взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єкта та об'єкта соціального управління.

35. Управлінські відносини, їх суть, зміст, структура та характер.

36. Види і рівні управлінських відносин, їх характеристика.

37. Місце та роль управлінських відносин у системі суспільних.

38. Специфіка та особливості суб'єкта та об'єкта управлінських відносин.

39.Суть і специфіка законів соціального управління.

40. Суть, зміст і структура принципів соціального управління.

41. Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види.

42. Характеристика і зміст одноосібних і колективних методів управління.

43.Визначення сутності адміністративних або організаційно-нормативних методів управління.

44. Сутність і характеристика економічних методів управління.

45. Зміст соціально-психологічних методів управління.

46. Функції соціального управління.

47. Процес і цикл соціального управління.

48. Властивості і види процесів соціального управління.

49. 0рганізація процесу управління.

50. Поняття соціальної технології, форми і види технологій.

51. Поняття техніки управління.

52. Соціальне прогнозування, його суть і зміст.

53. Соціальне цілепокладання, його суть і зміст,

54. Соціальна мотивація, її суть, види і роль у ефективності спільної діяльності.

55. Соціальне проектування, його поняття, види, етапи.

56. Соціальне планування. Суть і типологія.

57. Соціальний контроль, його поняття, рівні, види та етапи.

58. Поняття соціальної комунікації та її роль в управлінні суспільством.

59. Соціальне управлінське рішення, його суть та види, етапи вироблення та прийняття.

60. Поняття конфлікту в організації, його сутність і види.

61. Характеристика основних методів управління конфліктом.

62. Сутність організаційної культури і характеристика її основних компонентів.

63. Зміст механізму формування організаційної культури.

64. Основні засоби управління організаційною культурою.

65. Поняття управлінської діяльності: природа і зміст.

66. Поняття розподілу управлінської праці та її види.

67. Поняття "управлінський персонал" і його класифікація.

68. Основні професійні якості лідера управлінського типу.

69. "Сильні" та "слабкі" риси керівників.

70. Сутність поняття "керівництво" та його основні види.

71. Зміст терміну "лідерство" та його основні типи.

72. Поняття стилю керівництва, його види та їх характеристика.

73. Основні елементи формування адаптивного стилю керівництва.

74. 3міст основних концепцій лідерства.

75. Теорія лідерських якостей.

76. Модель ситуативного лідерства Фідлера.

77. Концепція харизматичного лідерства.

78. Концепція атрибутивного лідерства.

79. Керівництво і лідерство: сутність, подібність та відмінності.

80. Поняття мистецтва спілкування та його роль у діяльності менеджера.

81. Ефективність управлінської праці менеджера: сутність, зміст, критерії оцінки.

82. Управління людськими ресурсами: ціль і сутність.

83. Цикл менеджменту людських ресурсів.

84. 0сновний зміст процедур менеджменту людських ресурсів,

85. Основні підходи оцінки показників діяльності підлеглих.

86. Суть та види кадрових дій.

87. Методи управління кадрами.

88. Управління людськими ресурсами в системі державної служби.

89. Основні засади концепції системи заслуг.

90. Поняття про соціальну ефективність управління в суспільстві, її суть і зміст.

91. Характеристика результатів соціального управління.

92. Види і рівні критеріїв ефективності соціального управління.

93. Соціальний контроль і ефективність управління.

94. Взаємозв'язок і відмінність економічних, соціальних і політичних критеріїв ефективності соціального управління.

95. Поняття про соціальну ефективність систем управління.

96. 3міст спеціальної соціальної ефективності управління.

97. Суть конкретної соціальної ефективності управлінських зусиль суб'єктів управління.

98.3міст процедури аналізу і оцінювання ефективності соціального управління.

99.Основні форми і засоби управління у сучасному демократичному суспільстві.

100. Особливості системи державної служби.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 1. Аверин А.Н. Социальный эксперимент и его роль в управлений. -М., 1986.

 2. Атаманчук Г.В. Управление - социальная успешность и зффективность. - М,1995.

 3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення. -М., 1997.

 4. Афанасьев В.Т. Научное управление обществом: Опыт системного анализа. М., 1973.

 5. Бахрах Д.Н. Основные понятия теории социального управлення: Учебное пособие по спецкурсу. - Пермь, 1978.

 6. Белоусов Р.А. Основные этапы развития теории и практики управлення. - М., 1981.

 7. Бодышев Д.Н., Семенцов С.П. История управленческой мысли. - М., 1985.

 8. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. - К., 1996.

 9. Гвишиани Д.М. Органиция и управление. - М., 1972.

Ю.Граждан В.Д. Деятельность и управление (социологический анализ).- М., 1989.

11 .Гурне Б. Державне управління, - К., 1993.

12.Гурней Б. Введение в науку управлення- М., 1969.

ІЗ.Глущенко Е.В. и др. Теория управлення. - М., 1997.

14.Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. - М., 1997.

15.Друкер П Ф. Зффективный управляющий. - М., 1994.

16.Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. - М, 1984.

17.История менеджмента (Под ред. Д.В. Валового) - М, 1997.

18.3ворыкин А.А., Турьянов С.Т. Прикладные аспекти социального управлення. - М, 1983.

19.Колпаков В.М. Методы управлення. - К., 1997.

20.Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. - М, 1998.

21.Курочкин А.С. Организация управлення предприятием: Учебник. - К., 1996.

22Ланг Л., Зигерт В.Руководитель без конфликтов. - М, 1990.

23.Лебедев П.Н. Очерки теории социального управления. - Л. 1976.

24.Лукашевич Н.П. Социология воспитания. - К., 1996.

25.Марков М. Технология и эффективность социального управлення. - М., 1982.

26.Марков М. Теория социального управлення. - М., 1978.

27.Малков В.Д., Веселый В.З. Понятие социального управлення, - М., 1987.

28.Маркунас З.В. Методолия управления социальными процессами. – Вильнюс, 1987.

29. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. - Л., 1991.

30. Менеджмент организации: Учеб. Пособие / Под ред. Г.П. Давидюка и др. - Минск, 1977.

31. Механизмы общественного развития и управлення обществом. — М., 1986.

32. Михайлов С. Оптимальное функционирование социального управлення: Пер. С болгар. - М., 1989.

33. Мартыненко Н.М. Технология менеджмента. - К., 1997.

34. Менеджеру о менеджменте /под ред. Л.Г. Лаптева. - М, 1997.

35. Омаров А.М. Управление и челоавек. - М, 1989.

36. Основы управлення: Учебник /В.П. Редукин, К.Ф. Ойнер, Ф.И. Семяшкин и др. - М, 1986.

37. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. Посібник /Упорядник І.О. Слєнов. - К., 1993.

38. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управлення. - М, 1986.

39.Поспелов Д.А. Ситуативное управление: теория и практика. — М., 1986.

40. Радигин А.А., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социальная организация и управление. — Воронеж, 1995.

41 .Райт Г. Державне управління. - К., 1994.

42. Сайлон Г.А., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в организациях: Учебник.-М., 1995.

43. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управлення.- Л., 1986.

44. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления: Учеб. пособие для вузов. - М., 1990.

45. Социальное управление: Словарь/Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова, - М., 1994.

46. Социальные технологии: Толковый словарь /отв.ред. В.Н. Иванов. - М., 1995.

47. Суворов Л.Н., Аверин А.Н. Социальное управление. Опыт философского анализа. -М., 1984.

48. Социальные технологии государственного управлення. — М., Н-Новгород, 1995.

49. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. - М., 1984.

50. Толковый словарь по управленню. — М., 1994.

51. Технология политической власти. - К., 1994.

52. Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента. - К., 1998.

53. Удальцов М.В. Социлогия управлення. - М., 1998.

54. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М., 1998.

55. Хакимов Р.С. Сущность и социальная роль урправленческих отношений. - Казань, 1985.

56. Ховард К., Коротков Э. Принципы менеджмента. - М., 1996.

57. Чернявский А.Д. Организация управлення. - К., 1998.

58. Шабров О.Ф. Политическое управление - М., 1997.

59. Щекин Г.В. Теория и практика управлення персоналом. - К., 1998.

60. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — К., 1993.

61. Щекин Г.В. Система социологического знания. - К, 1996.

62. Энциклопедический социологический словарь. / отв. Ред. Г.В. Осипов. - М.,1995.

63. Яцкевич С.А. Диалектика управлення: Роль научных знаний в управлений общественными процессами. - Минск,1989.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації