Поиск по базе сайта:
Вимоги та тематична структура курсу icon

Вимоги та тематична структура курсу
НазваВимоги та тематична структура курсу
Дата конвертації22.05.2013
Розмір97 Kb.
ТипДокументи

Вимоги та тематична структура курсу

Теорія політичної системи”


Факультет - філософський,

Спеціальність – “політологія”,

Курс - ІІІ,

Форма навчання – денна,

Кількість годин: 36


Форма підсумкового контролю знань: залік (письмовий тест).


Форма поточного контролю знань: семінари, модуль.

Оцінювання знань на заняттях:

“5” – “відмінно”,

“4” – “добре”,

“3” – “задовільно”,

“2-1” - доповнення та коментування, участь у дискусії.

Модуль – 15 балів.

Мінімальна сума балів, необхідних для отримання заліку – 50 балів.


п/п

Тема заняття:

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

1.

Тема 1. Політична система суспільства як предмет політології. Методи вивчення політичної системи.

2

2.

Тема 2. Системність та суспільство. Системність у політичних відносинах та політичній діяльності.

2

3.

Тема 3. Структура та функції цілісної системи. Системність в процесі пізнання.

2

4.

Тема 4. Системний (синергетичний) та порівняльний аналіз політичних систем.

2

5.

Тема 5. Класичні та сучасні теорії політичної системи.

2

6.

Проміжний контроль змістового Модулю 1.

2

МОДУЛЬ 2

7.

Тема 6. Політична організація суспільства. Типологія політичних систем.

2

8.

Тема 7. Структура та функціонування політичної системи.

2

9.

Тема 8. Влада – основний системоутворюючий чинник політичної системи.

2

9.

Тема 9. Держава – основний інститут політичної системи.

2

10.

Тема 10. Групи інтересів у політиці.

2

11.

Проміжний контроль змістового Модулю 2.
МОДУЛЬ 3

12.

Тема 11. Партійні та виборчі системи.

2

13.

Тема 12. Нормативно-правова підсистема політичної системи.

2

14.

Тема 13. Функціональна підсистема політичної системи.

2

15.

Тема 14. Політичний процес і його типи.

2

16.

Тема 15. Політична система і середовище. Політичні режими.

2

17.

Проміжний контроль змістового Модулю 3.

2

18.

Тема 16. Політична система України.

2


Література:


Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки.- М., 1992.

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // Мухаев Р. Т. Политология. Хрестоматия.- М., 2000, с. 410-420.

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис, 1992, № 2, с. 25-31.

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М .В. Ильина, А. Ю. Мельвиля.- М.: Аспект Пресс, 2002.

Амелин В.Н. Социология политики.- М., 1992.

Арендт Х. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии, 1992, Т. 1., № 2.

Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К.: МАУП, 1997.

Белл Д. Постиндустриальное общество // Америка, 1977, № 9.

Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна.- К.: АМУПП, 1997, Частина 1. Поняття політико-правової системи, с. 11-15.

Бодуен Ж. Вступ до політології.- К., 1995.

Брайченко О. Д., Манжул К. В. Конституція незалежної України: Навч. Посібник.- Кіровоград, 1997.

Бурдье П. Социология политики.- М., 1993.

Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. Международные отношения.- М.: “Международные отношения”, 1974., Гл. 4. Политическая система индустриально развитого общества, с. 172-234.

Бутенко А.П. Сравнительная политология: термины и понятия.- М., 1998.

Вебер М. Избранное. Образ общества.- М., 1994.

Вятр Е. Социология политических отношений.- М., 1979.

Вятр Е. Типология политических режимов / Лекции по политологии.- Таллинн: Панор-Пресс, 1991.

Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії.- Львів: Кальварія, 2006

Гаджиев К. Введение в политическую науку.- М., 1997.

Гаєвський Б. А. Філософія політики.- К.: “Вища школа”, 2005, c. 37-44. Системність у політичних відносинах і політичній діяльності.

Галкин А. А. Становление политической науки: от философии истории к политическому моделированию.- М., 1991.

Даль Р. А. Пути перехода к демократии // Политика, 1991, № 10.

Дарендорф Р. Дорога к свободе. Демократизация и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы фмлософии, 1990, № 9.

Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу // Политические исследования, 1993, № 5.

Джилас М. Лицо тоталитаризма.- М., 1993.

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология.- М., 1994.

Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные знания, 2000, № 4.

Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Политология. Хрестоматия / Под ред. М.А.Василика.- М.: Гардарики, 2000, с. 331-345.

Дюверже М. Политические партии.- М.: Академический проект, 2000.- 558 с., Кн. 2. Партийные системы, с. 266-348.

Еллинек Г. Общее учение о государстве // Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии.- М., 2000, с. 546-564.

Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності та держави // Маркс К., Енгельс Ф. Твори, Т. 21.

Желев Ж. Закат тоталитарных систем // Политика, 1991, № 4.

Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року // Міжнародні документи ООН з питань прав людини.- К.: УПФ. Вид-во “Право”, 1995.- 12 c.

Ильин И.В. Очерки хронополитической теории.- М., 1995.

Истон Д. Категории системного анализа политики // Мухаев Р.Т. Политология. Хрестоматия.- М., 2000, с. 426-434.

Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал, 1993, № 8.

Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности: Учебное пособие.- М.: Онега, 1994.

Канетті Е. Маса і влада.- К., 2001.

Каррі. Конституція Сполучених Штатів Америки. Посібник для всіх.- К.: Веселка, 1993.- 193.

Конституції нових держав Європи та Азії / В. Шаповал (наук. ред.), С. Головатий (упоряд.).- К., 1996.

Конституція незалежної України: Навчальний посібник / За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемчушенка, В. О. Євдокимова.- К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2000.

Крон Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика).- М., 1972.

Лассуелл Г. Как интегрировать науку, мораль и политику // Социально-политические науки, 1990, № 11.

Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис, 1995, № 2, с. 135-146.

Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис, 1992, № 1-2, с. 217-225.

Ленін В. І. Держава і революція. Вчення марксизму про державу і завдання пролетаріату в даній революції // Повн. зібр. Творів, Т. 33.

Ленін В. І. Про державу. Лекція в Свердловському університеті 11 липня 1919 р. // Повн. зібр. Творів, Т. 39.

Линц Х. Х. Крушение демократических режимов. Кризис, разрушение и восстановление равновесия // Проблемы Восточной Европы, 1993, № 39-40.

Мангейм Б., Рич К. Политология. Методы исследования.- М., 1997.

Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология.- М.: РОССПЭН, 1993, Глава вторая. Анализ современных общественно-политических систем, с. 45-103.

Мурадян А. А. Двуликий Янус. Введение в политологию.- М., 1994.

Мухаев Р. Т. Политология. Хрестоматия.- М., 2000.

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія.- К.: Арістей, 2006, Частина 17. Партійні системи, с. 351-358.

Общая теория прав человека. Рук. Авт. Кол-ва и отв. Ред. Е. А. Лукашева.- М., 1996.

Ольшанский Д.В., Пеньков В.Ф. Политический консалтинг.- СПб: Питер, 2005.- 448 с.

Политическая система: общая характеристика, с. 41-54.

Основи демократії: Посібник / За заг. ред. А. Колодій.- К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002.- 684 с.

Основи етнодержавознавства: Підручник / За ред. Ю. Римаренка.- К., 1997.

Основи конституційного права України: Підручник / За ред. В. В. Копейчикова.- К., 1998.

Патнам Р.Д. Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії.- К.: Основи, 2001.- 302 с. Розділ 6. Соціальний капітал та успіх роботи інституцій, с. 199-227.

Парсонс Т. О понятии “политическая власть” // Политология. Хрестоматия / Сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин.- М.: 1999, с. 239-247.

Парсонс Т. Понятие общества: Компоненты и их взаимоотношения // РЖ “Социология”, 1993, № 3-4.

Парсонс Т. Система современных обществ / Перевод с англ. Седова Л.А., Ковалева А.Д.- М.: Аспект Пресс, 1997.- 271 с.

Політологія / За наук. ред. А. Колодій.- К.: “Ельга-Н Ніка-Центр”, 2000.- c.63-74. Політична система суспільства: поняття і структура. Функціонування і розвиток політичних систем.

Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / Кер. авт. колективу В. Полохало.- К.: Політична думка, 1995.- 263 с., Політичні трансформації посткомуністичних суспільств, с. 99-175.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Ф. М. Рудича.- К.: Парламентське вид-во, 2002.- 327 с.

Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства: Навч. Посіб. / За заг. Ред. А. М. Пойченка, В. А. Ребкала.- Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.- 416 с.

Політичні системи сучасності та перехід до демократії.- Львів, 1999.

Политология. Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. Г.В.Полуниной.- М.: “АКАЛИС”, 1996, Глава 1. Политическая система общества как предмет политологии, с. 6-29.

Політологія у схемах, таблицях, визначеннях / За заг. Ред. І. С. Дзюбка та ін.- К.: Вид-во Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1999.- 161 с.

Понятие и структура политической системы современного буржуазного общества (обзор литературы) // Сов. Государство и право, 1980, № 2, с. 147-152.

Посібник з розробки виборчих систем / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі.- К.: Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам, 2002, Світ виборчих систем, с. 21-101.

Права человека. Учебник для вузов / Отв. Ред. Е. А. Лукашева.- М., 1999.

Психология масс. Хрестоматия / Д. Я. Райгородский (редактор-составитель).- Самара: Издательский Дом “БАХРАХ-М”, 2006.

Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? (Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтики, Центральной и Восточной Европы).- К., 1999.- 199 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави.- К., 1994. – 236 с.

Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт.- Харьков, 1999.

Рябов С. Політологічна теорія держави. Для гуманітарних факультетів.- К.: Тандем, 1996.

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис, 2003, № 3.

Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія Української Конституції.- К., 1993.

Сорокин П. Человек. Прогресс. Общество.- М., 1992.

Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под. Общ. ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова.- Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2005.- 592 с. Гл. 1. Анализ политических систем в сравнительной политологии: основные подходы и концепции, с. 12-50.

Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Курс лекцій.- Львів: Астролябія, 2003.- 232 с.

Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. Посіб. / За ред. С. Макєєва.- К.: Ін-т соціології НАН України, 2006.

Сучасний виборчий PR: Навч. посібник / Кер. Авт. Кол. В. В. Лісничий,- К., 2004.- 384 с.

Таагепер Р., Шугарт М. Описание избирательных систем // Политические исследования, 1997, № 3.

Танчин І. Соціологія: Навч. Посібник.- Львів: Українська академія друкарства, 2005.- 358 с.

Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена.- М., 2003.

Терышник В. М., Марченко А. В., Тертышник А. И. Защита прав и свобод человека: Научно-практическое пособие.- Харьков, 2000.

Ткач А. П. Право України.- Київ-Хмельницький, 1993.

Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. Посібник.- К., 2003.- 266 с. Розділ. І. Теоретичні основи політичної системи суспільства, с. 5-67, Розділ IV. Президентсько-парламентська політична система України, с. 174-187.

Хайєк Ф. Право, законодавство та свобода. Т. 3: Політичний устрій вільного народу.- К., 2000.

Хакен Г. Синергетика.- М., 1985.

Халипов В. Ф. Введение в науку о власти.- М., 1996.

Халипов В. Ф. Власть: Основы кратологии.- М., 1996.

Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации // Мировая экономика и международные отношения, 1995, № 6, с. 87-94.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.- М.: Прогресс-Традиция, 2004.

Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2006.- 208 c.

Черниш Н. Й. Соціологія.- К.: “Знання”, 2009.- 468 c.

Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения.- М., 1997.

Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз.- К., 1995.

Шаповал В. Державний лад країн світу.- К.: Український центр правничих студій, 1999.

Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн.- К., 1997.

Шаповал В. Конституційні системи зарубіжних країн.- К., 1992.

Шаповал В. Президент у механізмі здійснення державної влади.- К., 1995.

Шведа Ю. Партії та партійна система України: Навч. Посібник.- Львів, 2001.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем.- Львів: “Тріада плюс”, 2004, Частина 2. Партійні системи, 386-497.

Шляхтун П. П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.- К.: “Либідь”, 2002, Глава 7. Системний вимір політики, c. 220- 244.

Штомпка П. Социология социальных изменений.- М., 1996.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації