Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Скачати 375.13 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Сторінка1/2
Дата конвертації22.05.2013
Розмір375.13 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИC О Ц І А Л Ь Н А Ф І Л О С О Ф І Я

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія_______________________ ____________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) _філософія________________ ________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


C О Ц І А Л Ь Н А Ф І Л О С О Ф І Я

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія”________: __________ 20___. - ____ с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. ^ Поляруш Б.Ю.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________

Протокол № 7 від. “14”грудня 2009 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)філософії


_______________________ (Карась А.Ф.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 119/7 від. “25”грудня2009р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________.20___

___________.20.___


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Соціальна філософія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

менеджмент організацій


4-й
Курсова робота - 60??

Семестр

Загальна кількість годин -

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


36 год.
^ Практичні, семінарські

36 год.
Лабораторні

год.^ Самостійна робота

24 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання –


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Курс “Соціальна філософія” дасть студентам можливість набути знання з найбільш впливових теоретичних парадигм соціальної філософії ХХ ст., базових категорій та понять, основні теоретичні проблеми та методи соціальної філософії.

Курс “Соціальна філософія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії:, філсофія історії, гендерна філософія, філософія релігії, філософська антропологія, соціологія та інших.


Проблемою курсу є поєднання історичного і теоретичного підхідів до вивчення соціальної філософії в межах бакалаврської програми філософського факультету.


Метою даного курсу є:

 • систематизація слухачами знань з історії та теорії соціальної філософії, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами.

 • критичне розуміння класичних, некласичний та пост класичних соціально-філософських теорій XIX-XX cт. та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського суспільства.

 • розвиток філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними соціально-філософськими дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.Завданнями, які студенти мають виконати в межах курсу є:

 • ознайомлення з основними категоріями та поняттями соціології;

 • вдосконалення знання праць провідних соціологів XIX- XX ст.;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні категорії та поняття соціальної філософії.

 • праці провідних соціальних філософів XIX- XX ст.;

вміти:

 • здобудуть досвід участі в дискусіях з питань історії та теорії соціальної філософії;

 • зможуть виявляти причини та джерела виникнення соціальних конфліктів та шукати адекватні шляхи їх вирішення;

 • вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних соціально-філософських теорій;

 • навчаться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;

 • навчаться самостійно готувати матеріали для власних лекцій та семінарських занять та курсових робіт з соціальної філософії;

 • вдосконалять усні навички і якість міжособистісного спілкування.
 1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1. Соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна

Тема 1. Соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна

2

2

2

Тема 2. Історія становлення соціальної філософії
2
2

Тема 3. Становлення української соціальної філософи

Тема 3. Становлення української соціальної філософи

2

2

2

Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст.

Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст.

2

2

2

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера

2

2

2

Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-Гасета

Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-Гасета

2

2

2

Тема 7. Соціальна філософія Франкфуртської школи

Тема 7. Соціальна філософія Франкфуртської школи

2

4

4

Тема 8. Католицька соціальна філософія ХХ ст.

Тема 8. Католицька соціальна філософія ХХ ст.

2

2

2

Тема 9. Постмодернізм та соціальна філософія.

Тема 9. Постмодернізм та соціальна філософія.

2

4

2

Тема 10. Природа і суспільство

Тема 10. Природа і суспільство

2

2

2

Тема 11. Проблема людини соціальній філософії

Тема 11. Проблема людини соціальній філософії

6

4

4

Тема 12. Вартості духовного життя сучасного суспільства.

Тема 12. Вартості духовного життя сучасного суспільства.

2

2

2

Тема 13. Філософські проблеми розвитку науки і техніки.

Тема 13. Філософські проблеми розвитку науки і техніки.

4

4

2

Тема 14. Філософське осмислення економіки .
2
2

Тема 15. Філософія політики

Тема 15. Філософія політики

2

4

4
Разом:
36

36

36


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Соціальна філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

9

Концептуальні засади соціальної філософії ХІХ - поч.ХХ ст.

2

І

17

Проблеми сучасної соціальної філософії.^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Концептуальні засади соціальної філософії ХІХ - поч.ХХ ст.

Тема 1. Соціальна філософія як

соціогуманітарна дисципліна

2

2


2Тема 2. Історія становлення соціальної

філософії

2

2Тема 3. Становлення української соціальної

філософи

2

2


2Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст.

2

2


2Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера

2

2


2Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-Гасета

2

2


2Тема 7. Соціальна філософія Франкфуртської

школи

2

4


4Тема 8. Католицька соціальна філософія ХХ ст.

2

2


2Тема 9. Постмодернізм та соціальна філософія.

2

4


2Змістовий модуль 2. Проблеми сучасної соціальної філософії.

Тема 10. Природа і суспільство

2

2


2Тема 11. Проблема людини соціальній

філософії

6

4


4Тема 12. Вартості духовного життя сучасного

суспільства.

2

2


2Тема 13. Філософські проблеми розвитку науки

і техніки.

4

4


2Тема 14. Філософське осмислення економіки .

2

2Тема 15. Філософія політики

2

4


4


^

Усього годин


36

3636 1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна

2

2

Тема 3. Становлення української соціальної філософи

2

3

Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст.

2

4

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера

2

5

Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-Гасета

2

6

Тема 7. Соціальна філософія Франкфуртської школи.

4

7

Тема 8. Католицька соціальна філософія ХХ ст.

2

8

Тема 9. Постмодернізм та соціальна філософія.

4

9

Тема 10. Природа і суспільство.

2

10

Тема 11. Проблема людини соціальній філософії.

4

11

Тема 12. Вартості духовного життя сучасного суспільства.

2

12

Тема 13. Філософські проблеми розвитку науки і техніки.

4

13

Тема 15. Філософія політики.

4
Разом

36
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Соціальна філософія як соціогуманітарна дисципліна

2

2

Тема 2. Історія становлення соціальної філософії

2

3

Тема 3. Становлення української соціальної філософи

2

4

Тема 4. Розвиток соціальної філософії XX ст.

2

5

Тема 5. Соціальна філософія К.Поппера

2

6

Тема 6. Соціальна філософія Х.Ортеги-і-Гасета

2

7

Тема 7. Соціальна філософія Франкфуртської школи.

4

8

Тема 8. Католицька соціальна філософія ХХ ст.

2

9

Тема 9. Постмодернізм та соціальна філософія.

2

10

Тема 10. Природа і суспільство.

2

11

Тема 11. Проблема людини соціальній філософії.

4

12

Тема 12. Вартості духовного життя сучасного суспільства.

2

13

Тема 13. Філософські проблеми розвитку науки і техніки.

2

14

Тема 14. Філософське осмислення економіки.

2

15

Тема 15. Філософія політики.

4
Разом

36


6. Розподіл балів, що присвоюється студентам з курсу

^ СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ


Кредитно-модульна система освоєння курсу “Соціальна філософія” включає два модулі, які в сумі складають 100 балів. Кредитно-модульна система передбачає систематичну роботу студентів на лекціях і семінарах упродовж семестру. Вивчення змістовного модуля завершується виконанням тестових завдань. Пропущені семінарські заняття студент має обов’язково відпрацювати, узгодивши зміст і форму відпрацювання з викладачем, який проводить семінарські заняття. За відпрацьоване заняття студент може отримати максимально 3 бали. За кожну пропущену лекцію від загальної суми балів віднімається один бал.


Сумарна рейтингова оцінка курсу включає:


 1. Максимум 30 балів, які студент може заробити за результатами участі в семінарських заняттях. Від студента очікується активна участь в обговоренні теми семінарського заняття, опрацюванні оригінальної літератури, написанні рецензій на прочитане, підготовці рефератів і виступ із ними. Всі форми участі в семінарі оцінюються позитивно: ґрунтовна відповідь із використанням першоджерел – 5 балів, презентація реферату – 4 бали, відповідь лише на основі підручника – 3, змістовне доповнення – 1–2 бали. Студент, який не бере участі у семінарі отримує 0 балів.

 2. 20 балів студент здобуває в результаті виконання аудиторного тестування з вивчених тем.

 3. Максимум 5 балів студент може заробити за написання дослідницького есею.

 4. Максимум 50 балів студент може заробити за результатами іспиту з курсу.^ Шкала оцінювання студентів з курсу «Соціальна філософія»Модуль 1+2 10балів

Програма соц.дослідж.

15 балів

Семінар. заняття

25 балів
5

5х2=10 балів

5

15 балів

5

25 балів

46-50

4+

4х2=8 балів

4+

13 балів

4+

20 балів

41-45


4

3,5х2=7 бал

4

11 балів

4

18 балів

36 -40


3+

2,5х2=5 бал

3+

10 балів

3+

15 балів

31-35


3

2Х2=4 бали

3

8 бали

3

12 балів

25-30
25-50

ПУ

51-100 СУМА


Нац. оцінка


ECTS

46-50

90-100

5

A

41-45

81-89

4+

B

36-40

71-80

4

C

31-35

61-70

3+

D

25-30

51-60

3

E

Менше 25

0-50

2

F^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

(для екзамену 2 сем)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум

ковий тест екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 250

100

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9


Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

  1   2Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації