Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Сторінка1/2
Дата конвертації22.05.2013
Розмір485 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИC О Ц І О Л О Г І Я

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія_______________________ ____________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) _філософія________________ ________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


С О Ц І О Л О Г І Я .

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія”________: __________ 20___. - ____ с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. ^ Поляруш Б.Ю.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № 7 від. “14”грудня 2009 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісіїфілософії

_______________________ (Карась А.Ф.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 119/7 від. “25”грудня2009р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________.20___

___________.20.___


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Соціологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

менеджмент організацій


3-4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

1-2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


70 год.
^ Практичні, семінарські

34 год.
Лабораторні

год.^ Самостійна робота

34 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання –


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Курс “Соціологія” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, методи й організація соціологічних дос­ліджень.

Курс “Соціологія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії: соціальна філософія, філософія історії, гендерна філософія, філософія релігії, філософська антропологія та інших.


^ Проблемою курсу є поєднання історичного і теоретичного підхідів до вивчення соціології в межах бакалаврської програми філософського факультету.


Метою даного курсу є:

 • систематизація слухачами знань з історії та теорії соціології, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами.

 • критичне розуміння класичних макро- та мікросоціологічних теорій XIX-поч. XX cт. та оцінка можливостей цих теорій для аналізу соціальних явищ.

 • розвиток соціологічної уяви студентів, яка має бути застосована при роботі над індивідуальними соціологічними проектами студентів.


Завданнями, які студенти мають виконати в межах курсу є:

 • ознайомлення з основними категоріями та поняттями соціології;

 • вдосконалення знання праць провідних соціологів XIX- XX ст.;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні категорії та поняття соціології

 • праці провідних дослідників соціології XIX- XX ст.;

вміти:

 • здобудуть досвід участі в дискусіях з питань історії та теорії соціології;

 • зможуть виявляти причини та джерела виникнення соціальних конфліктів та шукати адекватні шляхи їх вирішення;

 • вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних теорій соціології;

 • навчаться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;

 • навчаться самостійно готувати матеріали для власних лекцій та семінарських занять з соціології;

 • зможуть самостійно розробляти програми соціологічних досліджень;

 • вдосконалять усні навички і якість міжособистісного спілкування.
 1. Програма навчальної дисципліни
^ Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1. Соціологія як наука

Тема 1. Соціологія як наука

4

2

2

Тема 2. Соціологія О.Конт та Г. Спенсера
2
2

Тема 3. Позитивістський напрям в соціології.

Тема 3. Позитивістський напрям в соціології.

2

2
Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма

2

2

2

Тема 5. Соціологія М. Вебера

Тема 5. Соціологія М. Вебера

2

2

2

Тема 6. Німецька формальна соціологія
2
2

Тема 7. Структурно-функціональна соціологія

Тема 7. Структурно-функціональна соціологія

4

2
Тема 8. Конфліктна парадигма в соціології

Тема 8. Конфліктна парадигма в соціології

2

2
Тема 9. Теорія обміну.
2
2

Тема 10. Символічний інтеракціонізм

Тема 10. Символічний інтеракціонізм

2

2
Тема 11. Феноменологічна соціологія

Тема 11. Феноменологічна соціоло

2

2
Тема 12. Етнометодологія
2
2

Тема 13. Соціологія постмодерну
4
2

Тема 14. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст
2
2

Тема 15.Соціологія М.Драгоманова та І.Франка.
2
2

Тема 16. Історична соціологія М.Грушевського.

Тема 16. Історична соціологія М.Грушевського

2

2

2

Тема 17. Соціологія нації в концепціях українських соціологів в еміграції.

Тема 17. Соціологія нації в концепціях українських соціологів в еміграції.

2

2

2

Тема 18. Системне дослідження суспільства.
2
2

Тема 19. Соціологія конфлікту.
2
2

Тема 20. Соціологія особи.
2Тема 21. Соціологія сім’ї

Тема 21. Соціологія сім’ї

2

2

2

Тема 22. Соціологія девіантної поведінки

Тема 22. Соціологія девіантної поведінки

4

2
Тема 23. Гендерна соціологія

Тема 23. Гендерна соціологія

4

2
Тема 24. Етносоціологія

Тема 24. Етносоціологія

2

2
Тема 25. Соціологія політики

Тема 25. Соціологія політики

2

2
Тема 26. Соціологія релігії

Тема 26. Соціологія релігії

2

2
Тема 27. Соціологія культури

Тема 27. Соціологія культури

2

2
Тема 28. Організація соціологічного дослідження.
6
4

Разом:
70

34

34


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Соціологія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

9

Історія соцоілогії ХІХ - поч.ХХ ст.

2

І

17

Соціологія ХХ ст.

3

2

9

Українська соціологія

4

2

17

Спеціальні соціологічні теорії


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історія соціології ХІХ - поч.ХХ ст.

Тема 1. Соціологія як наука
4

22Тема 2. Соціологія О.Конт та Г. Спенсера
2


2Тема 3. Позитивістський напрям в соціології.
2

2
Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма
2

22Тема 5. Соціологія М. Вебера
2

22Тема 6. Німецька формальна соціологія
2


2Змістовий модуль 2. Соціологія ХХ ст.

Тема 7. Структурно-функціональна соціологія
4

2
Тема 8. Конфліктна парадигма в соціології
2

2
Тема 9. Теорія обміну.
2


2Тема 10. Символічний інтеракціонізм
2

2
Тема 11. Феноменологічна соціологія
2

2
Тема 12. Етнометодологія
2


2Тема 13. Соціологія постмодерну
4


2Модуль 2

Змістовий модуль 3. Українська соціологія.

Тема 14. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст
2


2Тема 15.Соціологія М.Драгоманова та І.Франка.
2


2Тема 16. Історична соціологія М.Грушевського.
2

22Тема 17. Соціологія нації в концепціях українських соціологів в еміграції.
2

22Змістовий модуль 4. Спеціальні соціологічні теорії

Тема 18. Системне дослідження суспільства.
2


2Тема 19. Соціологія конфлікту.
2


2Тема 20. Соціологія особи.
2Тема 21. Соціологія сім’ї
2

22Тема 22. Соціологія девіантної поведінки
4

2
Тема 23. Гендерна соціологія
4

2
Тема 24. Етносоціологія
2

2
Тема 25. Соціологія політики
2

2
Тема 26. Соціологія релігії
2

2
Тема 27. Соціологія культури
2

2
Тема 28. Організація соціологічного дослідження.
6


4


^

Усього годин


70


34
34


 1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Соціологія як наука

2

2

Тема 2. Соціологія О.Конт та Г. Спенсера

2

3

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма

2

4

Тема 5. Соціологія М. Вебера

2

5

Тема 6. Німецька формальна соціологія

2

6

Тема 7. Структурно-функціональна соціологія

2

7

Тема 8. Конфліктна парадигма в соціології

2

8

Тема 10. Символічний інтеракціонізм

2

9

Тема 11. Феноменологічна соціологія

2

10

Тема 16. Історична соціологія М.Грушевського.

2

11

Тема 17. Соціологія нації в концепціях українських соціологів в еміграції.

2

12

Тема 21. Соціологія сім’ї

2

13

Тема 22. Соціологія девіантної поведінки

2

14

Тема 23. Гендерна соціологія

2

15

Тема 24. Етносоціологія

2

16

Тема 25. Соціологія політики

2

17

Тема 26. Соціологія релігії

2

18

Тема 27. Соціологія культури

2
Разом

34
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Соціологія як наука

2

2

Тема 2. Соціологія О.Конт та Г. Спенсера

2

3

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма

2

4

Тема 5. Соціологія М. Вебера

2

5

Тема 6. Німецька формальна соціологія

2

6

Тема 9. Теорія обміну.

2

7

Тема 12. Етнометодологія

2

8

Тема 13. Соціологія постмодерну

2

9

Тема 14. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст

2

10

Тема 15.Соціологія М.Драгоманова та І.Франка.

2

11

Тема 16. Історична соціологія М.Грушевського.

2

12

Тема 17. Соціологія нації в концепціях українських соціологів в еміграції.

2

13

Тема 18. Системне дослідження суспільства.

2

14

Тема 19. Соціологія конфлікту.

2

15

Тема 21. Соціологія сім’ї

2

16

Тема 28. Організація соціологічного дослідження

4

Разом

34


^ 6. Розподіл балів, що присвоюється студентам з курсу “СОЦІОЛОГІЯ


Кредитно-модульна система освоєння курсу “Соціологія” включає два модулі, які в сумі максимально складають 100 балів. Кредитно-модульна система передбачає систематичну роботу студентів на лекціях і семінарах упродовж семестру. Вивчення змістовного модуля завершується виконанням тестових завдань. Пропущені семінарські заняття студент має обов’язково відпрацювати, узгодивши зміст і форму відпрацювання з викладачем, який проводить семінарські заняття.


Сумарна рейтингова оцінка курсу включає:

Максимум 25 балів, які студент може заробити за результатами участі в семінарських заняттях. Від студента очікується активна участь в обговоренні теми семінарського заняття, опрацюванні літератури, написанні рецензій на прочитане, підготовці есе і виступ із ними.ґрунтовна відповідь із використанням першоджерел

5 балів,

презентація есе

4 бали,

відповідь лише на основі підручника

3 бали

змістовне доповнення

1–2 бали.

^ Студент, який не бере участі у семінарі

0 балівМаксимум 10 балів студент може заробити за результатами виконання тестових завдань, модульних робіт, які проводяться на 9 та 17 тижні.

Максимум 20 балів студент може заробити за розробку програми соціологічного дослідження.

Максимум 50 балів студент може отримати за результатами іспиту з курсу.


^ Шкала оцінювання студентів з курсу «Соціологія»Модуль 1+2 10балів

Програма соц.дослідж.

15 балів

Семінар. заняття

25 балів
5

5х2=10 балів

5

15 балів

5

25 балів

46-50

4+

4х2=8 балів

4+

13 балів

4+

20 балів

41-45


4

3,5х2=7 бал

4

11 балів

4

18 балів

36 -40


3+

2,5х2=5 бал

3+

10 балів

3+

15 балів

31-35


3

2Х2=4 бали

3

8 бали

3

12 балів

25-30
25-50

ПУ

51-100 СУМА


Нац. оцінка


ECTS

46-50

90-100

5

A

41-45

81-89

4+

B

36-40

71-80

4

C

31-35

61-70

3+

D

25-30

51-60

3

E

Менше 25

0-50

2

F^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

(для заліку за підсумками 1 сем )

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

100

(для екзамену 2 сем)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум

ковий тест екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т

14

Т

15

Т

16

Т

17

Т

18

Т

19

Т

20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т

26

Т27

Т

28

  1   2Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації