Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни \" Ділова українська мова \" для студентів I курсу всіх спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Ділова українська мова " для студентів I курсу всіх спеціальностей
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Ділова українська мова " для студентів I курсу всіх спеціальностей
Сторінка1/6
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання практичних робіт


з дисципліни “Ділова українська мова


для студентів I курсу


всіх спеціальностей


денної та заочної форм навчання


м.Кривий Ріг


2004 р.


Укладач: кандидат філологічних наук А.Л.Савченко

Відповідальна за випуск: кандидат педагогічних наук, доцент

Г.Ю.Січкар


Рецензент: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології Дніпропетровського національного університету

М.П.Коломієць


Методичні вказівки до виконання практичних робіт призначені для студентів, які вивчають ділову українську мову.

Рекомендовано студентам I курсу КТУ, а також усім, хто прагне правильно укладати сучасні ділові папери.


Схвалено на Розглянуто на

методичній раді засіданні кафедри факультету інформаційних інженерної педагогіки та

технологій мовної підготовки


Протокол № 5 Протокол № 10


від 22.06.2004 р. від 27.05.2004 р.


2


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Ділова українська мова” для студентів I курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання


Укладач: Алла Леонідівна Савченко


Реєстраційний №______


Підписано до друку “____ ” ___________ 2004 р.

Формат А5

Обсяг 65 стор.

Тираж прим.


Передмова

Ділова українська мова є обов`язковою дисципліною, яку вивчають студенти всіх спеціальностей – майбутні універсальні фахівці різноманітних галузей промисловості та народного господарства , тому що ділова сфера – одна з основних життєво необхідних складових діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Ділове спілкування потрібно вести державною мовою, повсюдно впроваджуючи українську мову, розширюючи її застосування в соціальній сфері нашої держави. Сприяти цьому саме і покликані університетський курс ділової української мови і ці методичні вказівки для практичних занять студентів. Вони пропонують користувачеві інформацію про особливості офіційно-ділового стилю; загальні відомості про документ, відповіді на питання, як оформити ті чи інші документи, розташувати їх основні реквізити; а також зразки оформлення документів щодо особового складу, колегіальних органів; організаційної, розпорядчої, довідково-інформаційної, господарсько-договірної, обліково-фінансової документації.

Для закріплення вивченого матеріалу наприкінці методичних вказівок подаються вправи і завдання.

^ 3

Офіційно-діловий стиль

У ст.11 Закону “Про мови ...” записано: “Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова”.

^ Офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Належить до виразно-об`єктивних стилів; виділяється найвищою мірою книжності.

Основне призначення – регулювати ділові стосунки в зазначених вище сферах та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях.

Під функціональним різновидом мови слід розуміти систему мовних одиниць, прийомів їх виокремлення та використання, обумовлених соціальними завданнями мовлення.

Мовленню у сфері управління притаманна низка специфічних особливостей. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки управління – організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники. Характер і зміст інформаційних зв`язків, у яких вони можуть бути задіяні, залежать від місця установи в ієрархії органів управління, її компетенції, функціонального змісту діяльності. Ці стосунки стабільні й регламентуються чинними правовими нормами.

Специфіка ділового спілкування полягає в тому, що незалежно від того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його адресовано, офіційним автором та адресатом документа майже завжди є організація в цілому.

Іншою важливою характеристикою ділового спілкування є конкретна адресність інформації.

Суттєвим фактором ділового спілкування, що впливає на характер управлінської інформації, є повторність дій і ситуацій. Управлінська діяльність – це завжди “гра за правилами”. Як наслідок цього повторність управлінської інформації приводить до регулярності використовування весь час однакових мовних засобів.

Наступною характерною рисою ділового спілкування є тематична обмеженість кола завдань, що вирішує організація, а це, у свою чергу, є наслідком певної стабільності її функцій. Отже, можна вирізнити такі властивості управлінської інформації в умовах ділового спілкування:

- офіційний характер;

- адресність;

- повторність;

- тематична обмеженість.

Специфіка ОДС полягає в певних стильових рисах (ознаках), що притаманні лише йому, а саме:

  • нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;

  • точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю й послідовністю викладу фактів;

- документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер


4

ЗМІСТ


Передмова.......................................................................................................................3


Офіційно-діловий стиль................................................................................................4

Документ та його функції.............................................................................................6

Критерії класифікації документів................................................................................6

Стандартизація ділового тексту.................................................................................11

Реквізити документів та їх оформлення....................................................................13

§1. Документи щодо особового складу

Заява..............................................................................................................................22

Характеристика............................................................................................................23

Резюме...........................................................................................................................24

Автобіографія...............................................................................................................25

§2. Організаційні документи

Статут............................................................................................................................26

Положення....................................................................................................................27

Інструкція......................................................................................................................27

§3. Розпорядчі документи

Наказ..............................................................................................................................29

Постанова......................................................................................................................30

Ухвала............................................................................................................................30

Розпорядження..............................................................................................................31

§4. Довідково-інформаційні документи

Довідка...........................................................................................................................32

Телеграма.......................................................................................................................32

Факс................................................................................................................................33

Службові листи.............................................................................................................34

Доповідна записка........................................................................................................35

Пояснювальна записка.................................................................................................36

§5. Документи колегіальних органів

Протокол........................................................................................................................37

Витяг з протоколу.........................................................................................................38

§6. Господарсько-договірні документи

Контракт........................................................................................................................38

Договір...........................................................................................................................45

Трудова угода................................................................................................................52

§7. Особисті офіційні документи

Доручення......................................................................................................................53

Розписка.........................................................................................................................54

§8. Обліково-фінансові документи

Акт..................................................................................................................................54

Заява-зобов`язання........................................................................................................56


^ Вправи і завдання.......................................................................................................58


Рекомендована література........................................................................................64


65

Рекомендована література:


  1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): Навчальний посібник. – К.: “АртЕк”, 2001.

  2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2002.

  3. Головач А.С. Зразки оформлення документів : Для підприємств і

громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997.

  1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001.

  2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення:

професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОФ ВКФ

“БАО”, 2004.

6. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.:Наукова

думка, 1998.

7. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий

документ: Зразки найважливіших документів українською

мовою. – К.:Техніка, 2002.

8. Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.

С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. –

К.:Довіра, 1996.

9. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь,

2000.

10. Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство. – К.: Вища шк.,

1998.

11. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової

людини”/ Уклад.: О.М.Коренга та ін. – К.: Основи, 1995.

  1. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування/

Уклад.: В.М.Брицин, О.О.Тараненко. – К. :УНВЦ “Рідна мова”,

1996.

13. Універсальний довідник - практикум з ділових паперів /

Уклад.: С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. –

К.:Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1999.

14. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера, 2000.

15. Шевчук С.В. Російсько - український словник ділового

мовлення. – К.: Вища шк., 2001.


64

документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що

дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми;

- наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока

стандартизація вислову;

- сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється на

параграфи, пункти, підпункти.

Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних одиниць і прийомів їх використання в текстах ділових (управлінських) документів.

У результаті багатовікового розвитку в ОДС сформувалися такі мовні засоби та способи викладу змісту, які дозволяють найефективніше фіксувати управлінську інформацію й відповідати всім вимогам, що до неї висуваються, а саме:

1) широке використовування суспільно-політичної та адміністративно -

канцелярської термінології (функціонування закладу, узяти участь,

регламентація дій);

2) наявна фразеологія повинна мати специфічний характер (ініціювати

питання, висунути пропозицію, поставити до відома);

3) обов`язкова відсутність будь-якої авторської мовної індивідуальності та

емоційно-експресивної лексики;

4) синонімія повинна бути зведена до мінімуму й не викликати

двозначності сприймання;

5) наявність безособових і наказових форм дієслів у формі теперішнього

часу із зазначенням позачерговості, постійності дії;

6) чітко регламентоване розміщення та будова тексту; обсяг основних

частин, наявність обов`язкових стандартних стійких висловів, певних

кліше (що дозволяє користуватися готовими бланками);

7) до мінімуму зведено використання складних речень із сурядним і

підрядним зв`язком, натомість широко використовуються

безсполучникові, прості поширені (кілька підметів при одному

присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при

одному з головних членів речення тощо).

ОДС має такі функціональні підстилі:

Законодавчий – використовується в законотворчій сфері, регламентує та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, між державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, законах, указах, статутах, постановах та ін.

Дипломатичний – використовується у сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих громадян. Реалізується в конвенціях (міжнародних угодах), комюніке (повідомленнях), нотах (зверненнях), протоколах, меморандумах, договорах, заявах, ультиматумах і т. ін.

Юридичний – використовується у юриспруденції (судочинство, дізнання, розслідування тощо). Цей підстиль обслуговує та регламентує правові та конфліктні відносини, як міжнародного, державного рівнів, так і між приватними

особами. Реалізується в актах, заявах, протоколах, постановах, запитах, повідомленнях та ін.


5

Адміністративно-канцелярський – використовується у професійно-виробничій сфері, правових відносинах і діловодстві. Обслуговує і регламентує офіційні, службові та приватні відносини між різними підприємствами, організаціями та приватними особами. Реалізується в офіційній кореспонденції (листах), договорах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та ін.

  1   2   3   4   5   6Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації