Поиск по базе сайта:
Методичні вказівки І завдання до навчального матеріалу курсу icon

Методичні вказівки І завдання до навчального матеріалу курсу
Скачати 350.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки І завдання до навчального матеріалу курсу
Дата конвертації06.03.2013
Розмір350.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Запорізький правобережний професійний ліцей


УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ


Розглянуто і схвалено

на засіданні МК гуманітарних дисциплін

Протокол № __5_ від __16.02 2010 р.

Голова МК _________ Ц.В.Мелах


Запоріжжя


Укладач: Мелах Ц.В., викладач української мови та літератури першої категорії, старший викладач ДНЗ «ЗППЛ»


Рецензент: Саяпіна Л.І., викладач української мови та літератури вищої категорії, викладач-методист ДНЗ «ЗППЛ»


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….3

1. Загальна частина……………………………………………………….….4

1.1. Мета і завдання предмету……………………………………………..4

1.2. Тематичний план………………………………………………………...5

1.3. Перелік навчальної літератури……………………………………….…7

1.4. Контрольні заходи з дисципліни………………………………………...7

2. Організація самостійної роботи студентів…………………………….….8

2.1. Перелік завдань на самостійну роботу…………………………………8

2.2. Вивчення теоретичного матеріалу………………………………………8

2.3. Практичні завдання…………………………………………………….....8

2.4. Вказівки з підготовки рефератів………………………………………….

2.4.1. Перелік тем рефератів…………………………………………………

2.4.2. Перелік літератури…………………………………………………….

2.4.3. Вимоги до оформлення реферату……………………………………..

2.5. Перелік питань для підготовки до тематичного контролю…………….


Вступ


Мета цих методичних вказівок – допомогти учню під час вивчення дисципліни «Українська мова за фаховим спрямуванням».

Самостійна робота учнів з дисципліни «Українська мова за фаховим спрямуванням» включає:

- підготовку до лекційних занять;

- підготовку до тематичного контролю;

- підготовку до заліку.

В загальній частині методичних вказівок наведені мета і завдання курсу, які відповідають навчальній програмі. Дається перелік основної та додаткової навчальної літератури та перелік знань і вмінь, якими повинен володіти учень після засвоєння даної дисципліни. Наводиться перелік розділів програми, за якими виконується тематичний контроль.

В розділі «Організація самостійної роботи учнів» міститься:

- перелік завдань на самостійну роботу;

- перелік знань і вмінь після вивчення матеріалу;

- виконання практичних завдань.

^ Загальна частина


    1. Мета і завдання дисципліниІз зростанням значення української мови пожвавлюється її вивчення в усіх організаціях та установах, здійснюється активна робота щодо ведення справочинства державною мовою.

«Українська мова за фаховим спрямуванням».- навчальна дисципліна, мета якої спрямована на комплексну мовну професійну підготовку учнів.

Основні завдання курсу полягають утому, щоб глибше ознайомити учнів із стильовими різновидами української мови, навчити користуватися ними у практичній мовленнєвій сфері – у процесі виготовлення різних ділових паперів, сприяти дотриманню логічності, точності, чистоти, багатства, правильності, доречності, різноманітності, виразності, індивідуального вибору мовних одиниць; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців.


Учні повинні знати найголовніші правила з граматики та пунктуації, словникове багатство української мови, класифікацію та стандартизацію документів, основні правила написання та оформлення різноманітних видів документів.


Учні повинні вміти висловлювати свої думки в усній та писемній формі, вдало користуватися всіма багатствами виражальних засобів української мови, вільно орієнтуватися в граматичній структурі мовлення, правильно укладати документи.


Структурні модулі з дисципліни:

Перший модуль:

Розділ 1. Культура професійного мовлення

Розділ 2. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

Другий модуль:

Розділ 3. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

Розділ 4. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

Третій модуль:

Розділ 5. Складання професійних документів.


Для забезпечення контролю знань студентів рекомендується проводити: тематичний (модульний) контроль знань, семінарські заняття, практичні роботи, після вивчення усього курсу дисципліни – комплексну контрольну роботу.

^ 1.2. Тематичний план

Таблиця 1

Назва розділів і тем

Кількість навчальних годин

Усього

Аудиторних

Самостійне вивчення

Лекції

Лабораторні і практичні заняття

Семінари і контрольні заходи

Розділ 1. Культура професійного мовлення

6

4

-

-

2

Тема 1.1. Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Особливості професійного спілкування.

2

2

-

-

-

Тема 1.2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів.

2

-

-

-

2

Тема 1.3. Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії

2

2

-
-

Розділ 2. Лексичні норми сучасної укр. Мови в професійному спілкуванні.

12

4

-

2

6

Тема 2.1. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми й фразеологізми.

4

2

-

-

2

Тема 2.2. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова.

2

-

-

-

2

Тема 2.3. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

4

2

-

-

2

Тема 2.4. Особливості перекладів текстів українською мовою. Комп’ютерний переклад текстів.

22
^ Розділ 3. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

14

6

-

-

8

Тема 3.1. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні.

4

2

-

-

2

Тема 3.2. Особливості використання числівників у професійному мовленні.

4

2

-

-

2

Тема 3.3. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні

2

-

-

-

2

Тема 3.4. Особливості використання службових частин мови.

4

2

-

-

2

Розділ 4. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному мовленні.

6

2

-

2

2

Тема 4.1. Синтаксичні особливості професійних текстів

4

2

-

2

-

Тема 4.2. Складні випадки керування й узгодження.

2

-

-

-

2

Розділ 5. Складання професійних документів

16

6

-

2

8

Тема 5.1. Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів.

2

2

-

-

-

Тема 5.2. Укладання довідково-інформаційних документів.

4

2

-

-

2

Тема 5.3. Укладання господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт).

2

-

-

-

2

Тема 5.4. Укладання обліково-фінансових документів.

4

2

-

-

2

Тема 5.5. Укладання організаційних документів (положення, статут, звіт, інструкція, правила).

4

-

-

2

2

Усього:

54

22
6

26
Усього

Аудиторних

Самостійне вивчення

Лекції

Лабораторні і практичні заняття

Семінари і контрольні заходи^ 1.3. Перелік навчальної літератури


1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник, – К.: АСК, 2008. – 397 с.

2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Х.: Фоліо, Майдан. 2004. – 286 с.

3. Мацюк Н., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – : Каравела, 2005. – 352 с.

4. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 237 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Атіка, 2004. – 270 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови/Укладач і головний редактор В.Г.Бусел. – К.: «Ірпінь», 2001. – 1440 с.

7. Ділова українська мова: Навч. посібник/За ред. О.Д.Горбула. – К.: «Знання», 2002. – 226с.


    1. Контрольні заходи з дисципліни


Основними формами контролю знань і вмінь учнів є:

- усне опитування;

- доповідь за темою реферату;

- включення питань курсу дисципліни, винесених для самостійного вивчення, в тематичнний (модульний) та підсумковий контроль (залік).


^ 2. Організація самостійної роботи студентів


2.1 Перелік завдань на самостійну роботу, які передбачені програмою:


а) вивчення окремих питань тем:

1.2 розділу 1 «Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів. Форми проведення дискусії»;

2.1, 2.3 розділу 2 «Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми й фразеологізми», «Номенклатурні назви в професійному мовленні»;

3.1, 3.3, 3.4 розділу 3 «Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні», «Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні, «Особливості використання числівників та службових частин мови у професійному мовленні»;

4.1 розділу 4 «Складні випадки керування й узгодження»;

5.2, 5.3, 5.4, 5.5 розділу 5 «Укладання довідково-інформаційних, господарсько-договірних, обліково-фінансових та організаційних документів»;

б) виконання практичних завдань за темами;

в) підготовка реферату за однією з тем винесених на самостійну роботу.


^ 2.2 Вивчення теоретичного матеріалу


При вивченні теоретичного матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, необхідно розглянути питання, вказані у таблиці 2, при цьому треба звернути увагу на конкретні завдання з кожної теми, які вказані у графі 1 та знати відповідь на контрольні питання – графа 5. В таблиці вказана навчальна література, якою необхідно користуватися при вивченні вище зазначених тем.

Таблиця 2. Завдання для самостійної роботи


^ Назви тем і завдання до самостійної роботи

Кількість

годин

Учні повинні знати

Учні повинні

вміти

Контрольні питання

1

2

3

4

5

Тема 1.2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів.

1.Культура мови і культура мовлення.

Комунікативні ознаки культури мовлення. (3 с.52-61)

2. Жанри публічних виступів. (3 с 95-109)

3. Основні форми про-ведення дискусії.(5 с. 494-500).2

Види усного спілкування; жанри публічних виступів; композицію мовлення. Основні форми проведення дискусії; поняття культури мовлення під час дискусії; основні прийоми активізації уваги слухачів.

Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу. Застосовувати певні форми проведення дискусії; дотримуватися правил спілкування мовця і слухача.

1.Дайте визначення поняття «культура мови».

2. Дайте визначення поняття «культура мовлення».

3.Назвіть основні аспекти вияву культури мовлення.

4. Назвіть жанри усного, публічного, монологічного мовлення.

Тема 2.3. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурни-ми словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

1. Номенклатурні назви та їх використання у професійному мовленні.

2. Абревіатури та їх вживання у професійному мовленні. (3 с.158-163)

3. Правила скорочування слів. (3 с.163-165).2Особливості вико-ристання номенк-латурних назв у професійному мов-ленні, графічних назв з номенкла-турними словами та без них; правила написання сладно-скорочених слів, абревіатур, графіч-них скорочень у професійному мовленні.

Використовувати номенклатурні назви у профе-сійному мовленні; географічні назви з номенклатур-ними словами та без них; доречно використовувати складноскорочені слова та абревіа-тури у професій-ному мовленні.

1. Дайте визна-чення понять «географічна номенклатура», «власна назва». Наведіть прик-лади.

2. Охарактери-зуйте основні види абревіатур залежно від їх-ньої структури та вимови. На-ведіть приклади.

3. Назвіть осно-вні правила ско-рочування слів.

Тема 3.1. Особливості використання грама-тичних форм іменників, прикметників, займен-ників у професійному мовленні.

1. Нормативність у межах категорії роду і числа іменників та їх вияв у професійному мовленні. (3 с.165-180)

2. Особливості функціо-нування відмінків імен-ника у мові професійного спілкування. (3 с.165-180)

3. Кличний відмінок іме-нника. Форми та особи-вості звертань у профе-сійному мовленні.

4. Правила творення ступенів порівняння прикметників. Типологія відхилення від норми. (3 с.180-187).

5.Стилістична роль зай-менників у професійному мовленні. (3 с.196-202)2

Особливості вжи-вання граматич-них форм іменни-ків, прикметників, займенників у професійному мовленні.

Правильно вико-ристовувати гра-матичні форми іменників; дореч-но вживати аналі-тичні форми сту-пенів порівняння прикметників; правильно вико-ристовувати зай-менники у про-фесійному мов-ленні.

1. Охарактери-зуйте особли-вості вживання граматичної ка-тегорії роду іменника. Наве-діть приклади.

2. Охарактери-зуйте особли-вості вживання категорії числа іменника. Наве-діть приклади.

3. Скільки сту-пенів порівнян-ня має прикме-тник? Як утво-рюються їх фо-рми? Наведіть приклади.

. 4.Що таке зай-менник? Наз-віть розряди займенників за значенням. Наведіть приклади.

Тема 3.2. Особливості використання числів-ників у професійному мовленні.

1.Вимоги до викорис-тання числівників у про-фесійних текстах. (2 с.218-225).

2. Особливості словоз-міни числівників. (3 с. 187-196).2

Особливості вико-ристання числів-ників у профес-ійних текстах; пра-вила запису циф-рової інформації

Правильно засто-совувати числів-ники та цифрову інформацію у про-фесійних текстах; узгоджувати

числівники з іменниками.

1. Назвіть пра-вила запису цифрової інфо-рмації у доку-ментах.

2. Назвіть пра-вила узгоджен-ня числівників з іменниками.


Тема 3.3. Особливості використання дієслів-них форм у професій-ному мовленні.

1. Уживання дієслівних форм у писемному діловому мовленні. (2 с.239-259)


2

Особливості ви-користання дієс-лівних форм у професійному спі-лкуванні.

Правильно вико-ристовувати най-поширеніші дієс-лівні форми у професійному спілкуванні.

1. Охарактери-зуйте форми дієслова. Наве-діть приклади.

2. Назвіть пра-вила творення дієприкметників

3. Назвіть пра-вила творення дієприслівників.

Тема 3.4. Особливості використання службо-вих частин мови в професійному мовленні.

1. Прийменник в офіційно-діловому стилі. (2 с.271-282)

2.Вживання прийменника по в українській мові. (5 с.437), (1 с.352)


2

Найуживаніші при-йменникові кон-струкції; особ-ливості викори-стання приймен-ників у професій-ному мовленні.

Правильно вжи-вати прийменник-кові конструкції у професійних текс-тах, перекладати прийменникові конструкцції укра-їнською мовою.

1. Охарактери-зуйте правила використання прийменників у діловому стилі.

2. Назвіть особливості використання сполучників у документах.

Тема 4.1. Синтаксичні особливості професі-йних текстів. Складні випадки керування й узгодження.

1. Синтаксичні особли-вості мови ділових папе-рів. (3 с.211-233)

2. Порядок слів у реченні. (2 с.319)

3. Координація присудка з підметом.

4. Складні випадки керування.


2

Синтаксичні особ-ливості текстів професійного хара-ктеру. Складні випадки керування під час перекладу українською мовою.

Користуватися си-нтаксичними нор-мами у професій-ному спілкуванні. Користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та сло-восполученнями.

1.Охарактеризу-йте особливості синтаксису ді-лового тексту.

2. Назвіть пра-вила узгоджен-ня підмета з присудком у ді-лових паперах.

3. Що таке керування? Назвіть види керування.

Тема 5.2. Укладання довідково-інформаці-йних документів.

1. Види офіційних ділових листів, їх харак-теристика. (5 с.148-240)

2. Основні реквізити ділового листа, правила оформлення. (5 с.146-147)

3. Вимоги до тексту ділового листа.

2

Етикет ділового листування; кла-сифікацію служ-бових листів та правила їх офор-млення; вимоги до написання вироб-ничих звітів; вимо-ги до оформлення тексту протоколу.

Складати листи-запити, листи-за-мовлення, рекла-мні листи; прави-льно писати про-токоли та витяги з протоколу.

1.Охарактеризуйте основні види офіційних листів.

2.Назвіть реквізити при оформленні ділового листа.

Тема 5.3. Укладання документів господ-дарсько-договірної діяльності.

1. Основні реквізити при укладанні договору, тру-дової угоди, контракту. (5 с.387-408)

2. Вимоги до тексту договору, трудової угоди, контракту. (5 с.387-408)

2

Реквізити договору, трудової угоди, контракту, вимоги до викладу текстів документів.

Дотримуватися вимог під час укладання договорів, трудових угод, контрактів, прави-льно використовувати синтаксичні конструкції при складанні цих документів.

1. Дайте визначення договору, трудової угоди, контракту. Назвіть спільне та відмінне в цих доку-ментах.

Тема 5.4. Укладання обліково-фінансових документів.

1. Основні реквізити при укладанні відомостей, накладної, акта. (5 с.436, 444 -446)

2. Вимоги до тексту відомості, накладної, акта. . (5 с.436 -446).

2

Правила запов-нення відомостей, вимоги до оформ-лення накладної вимоги, до офор-млення актів.

Грамотно скла-дати і заповню-вати бланки відо-мостей, накла-дних, актів, вико-ристовувати тер-мінологічну лек-сику документах.

1. Назвіть реквізити при укладанні відомостей, накладної, акта.

Тема 5.5. Укладання організаційних документів.

1. Основні реквізити при укладанні організаційних документів. (2 с.67-69).

2

Основні вимоги до оформлення організаційних документів.

Складати інструк-ції, правила, пра-вильно вживати прийменникові конструкції у документах.

1. Що таке інструкція?

Назвіть реквізити при оформленні інструкції, правила.

Усього:

26
^ 2.3. Практичні завдання


На самостійну роботу виноситься виконання окремих практичних завдань за розділами і темами. Варіанти завдань для виконання самостійної роботи визначає викладач.


Завдання для самоконтролю знань з теми 2.1


^ 1. Користуючись словником, запишіть значення поданих термінів.

Концесія, оренда, лізинг, план маркетингу, самоуправління, реекспорт, франчайзі.


^ 2. Доберіть українські синоніми до іншомовних слів. Користуйтеся словником іншомовних слів. З підкресленими словами складіть речення.

Ігнорувати, презентація, консенсус, компетентність, пріоритет, адекватний, компенсація, бартер, рентабельний, ідентичний.


3. Прочитайте наведені пари слів, визначте приналежність до лексичної групи. Запишіть слова, вказуючи семантику, особливості функціонування. Складіть речення з виділеними словами.

Варіант 1

Автобіографія – біографія, винятковий – виключний, дискант – дисконт, тактичний – тактовний.


Варіант 2

Авторизований – авторський, гарантійний – гарантований, об’єм – обсяг, особистий – особовий.

Варіант 3

Адміністративний – адміністраторський, винахідливий – винахідницький, трасант – трасат, ощадливий – ощадний.

Варіант 4

Акціонерний – акціонерський, військовий – воєнний, доглядати – наглядати, оберт, обіг.

Варіант 5

Реклама – рекламація, інтер’єр – екстер’єр, братерство – братство, економічний – економний.

Варіант 6

Гривна – гривня, ефективний – ефектний, корисний – корисливий, управління – правління.

Варіант 7

Дебет – дебіт, важливий – важний, здатний – здібний, комунікативний – комунікаційний.

Варіант 8

Валюта – волюта, чисельний – численний, демонстративний – демонстраційний.

Варіант 9

Виборний – виборчий, досвідний – дослідний, імпорт – експорт, регістр – реєстр.

Варіант 10

Виконавський – виконавчий, девальвація – вальвація, еміграція-імміграція, дискант – дисконт.


Завдання для самоконтролю знань з теми 2.3.


1. А) Прочитайте речення. Випишіть абревіатури, розшифруйте їх. Визначте рід кожної абревіатури. Б) Перекладіть речення українською мовою і запишіть абревіатури словами.

А. 1. Відповідно до недавно підписаної з ЄБРР угоди, ЗАТ «Світоч» одержить великі кредити. 2. Директор ТОВ «Лонжерон» вважає схильність до ризику відмінною рисою непересічної людини. 3. Виграв інститутський конкурс і поїхав навчатися до США. 4. Тед Тернер створив першу кабельну мережу «Сі – Ен – Ен» (CNN). 5. Боротьба за контроль над світовим ринком ЗМІ. 6. Нове СП «Небо» почне свою роботу з наступного року. 7. Правила проведення сертифікації можна було взяти тільки в «УкртрансНДІпроекті».


Б. 1. Численность занятых в ОПК к 2008 году сократилась до 5,4 млн. человек, но она все еще остается чрезмерной. 2. В состав его входило приблизительно 700 НИИ и КБ оборонного профиля. Кроме того, с ними связаны примерно 1500 сменников в 10 странах СНГ.


^ 2. Запишіть подані географічні назви державною мовою

Николаев, Турция, Кривой Рог, Харьков, Александровск, Одесса, Запорожье, Винница, Польша, Конские Раздоры, Орехов, Рейкьявик, Лиссабон, Восточно-Китайское море, Заир, Екатеринослав, Южный Буг, Тибет, Норвежское море.


Завдання для самоконтролю знань з теми 3.1.


^ 1. Перекладіть українською мовою. Підкресліть іменники, визначте їх рід. Випишіть іменники, які в рос. та укр. мовах належать до різного роду.

А. Существует несколько десятков параметров, определяющих финансовое состояние фирмы. Однако для оценки достаточно использовать лишь те, что в наибольшей степени характеризуют ситуацию. Выявить сильные и слабые стороны предприятия и определить показатели его финансовой устойчивости помогает расчет финансово-оперативных коэффициентов, основанный на существовании соотношений между отдельными статьями балансовой отчетности.

Б. Эффективное средство, норма прибыли, основная задача, коэффициент рентабельности, выручка от реализации, банк реконструкции и развития, принимая во внимание прибыль, внешний займ и степень риска, предел накоплений, пошлина с заниженной стоимости, для нужд госучреждения.

^ 2. Визначте, які з поданих нижче прикметників належать до розряду якісних, а які – до відносних. Запишіть їх у дві колонки.

Виробничий менеджмент, ніжний смак, виробнича бригада, сміливий крок, довгостроковий кредит, юридичний статус, споживча кооперація, ефективні заходи, повна амортизація, холодний погляд, активний учасник, податкова інспекція, фінансове становище, економічна кон’юнктура, теплий дощ, літературна пам’ятка, товарні записи, платіжна матриця, кооперативне господарство, власні кошти, високий дуб капітальний лізинг, ринковий блок чисте повітря, залізне слово, управлінська діяльність.


^ 3. Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Згрупуйте їх за правилами правопису.

Виробничо (господарська) діяльність, професійно (кваліфікаційний) склад працівників, багато (рівнева) процедура анкетування, матеріально (технічне) забезпечення, організаційно (розпорядчий) механізм, зовнішньо (економічні) питання, науково (технічний) прогрес, кредитно (грошова) система, структурно (функціональна) модель, техніко (організаційні) вимоги, високо (кваліфіковані) кадри, інформаційно (управлінська) система, коротко (терміновий) вплив, соціально (побутові) умови.


^ 4. Прочитайте текст. Випишіть з нього займенники за розрядами.

Планування – необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання організації. Як загальна функція управління, планування є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли має бути зроблено. Планування є інструментом, який допомагає в процесі прийняття управлінських рішень. Його ціль полягає в забезпеченні нововведень та змін у достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Головні задачі при виборі напряму розвитку компанії – розробка стратегічного бачення й місії компанії, установлення цілей і вибір стратегії. Вони визначають напрям організації, її коротко- й довгострокові цілі, а також ті кроки й дії, з яких починатимуться досягнення наміченого. Усе це разом складає стратегічний план.


5. Перекладіть українською мовою речення, пам’ятаючи те, що слово другий в українській мові є порядковим числівником, а слово інший є займенником і має значення «не цей».

1. Я зайду к директору в другой раз. 2. При планировании следует учитывать опыт других предприятий. 3. Мы вынуждены взять кредит – другого выхода нет. 4. Начальник отдела предложил рассмотреть другой проект договора. 5. В этом коллективе другие отношения между руководством и подчиненными. 6. Наделе выходит совершенно другое.


Завдання для самоконтролю знань з теми 3.2.


^ 1. Узгодьте і поясніть вживання відмінкових форм іменників і запишіть словосполучення словами.

Вклали 23 (ваучер), купили 8 (таксі), виготовили 7258 (автомобіль), заробили 864 (гривня), на конференції 326 (учасник), 3,5 (година), приїхало 7 (англієць) і 8 (італієць), площа кімнати 25,8 м2, близько 70 (метр), 5 (місто) 3,5 (рік) 4 1/3 (відсоток), 2 (підприємець).


2. Утворіть складні прикметники або іменники від наведених словосполучень. Поясніть їх правопис. Пам’ятайте, що числівник має стояти в родовому відмінку, наприклад, 240 днів – двохсотсорокаденний.

500 км, 45 процентів, 25 метрів, 30 днів, 120 років, 16 годин, 22 поверхи, 400 тонн, 175 кг, 6 дюймів, 120 мільйонів, тисяча км, 3 комплекти, 95 тисяч, тисяча років, 40 км, 2 акти, 4 кольори, 2 елементи.

Примітка. Прикметники, першою частиною яких є числівники 2, 3, 4 мають форму а) двох-, трьох, чотирьох-, якщо на початку другого кореня стоїть голосний (двохелектродний), та б) дво-, три-, чотири-, якщо другий корінь починається з приголосного (двокрапка).


3. Прочитайте текст. Визначте закінчення іменників, які узгоджуються з числівниками. Сформулюйте правила узгодження іменників з числівниками. Числівники запишіть словами.

Реклама у всеукраїнській пресі була виділена як найефективніша (3,9 бал__). Аутсайдер рейтингу – реклама на регіональному радіо (2 бал__). Реклама на транспорті посіла 7 місце (3,15 бал__). Існує приблизно 30 вид__ реклами. Найбільш розповсюдженими є наклейки формату 30 х 15 сантиметр__. Прокат на місяць коштує 2,7 долар__. За 1/8 аркуш__ в міні-газеті замовник має заплатити 760 долар__. За оренду однієї площини напільної світлової касети формату 1,2 х 1,8 метр__ - 540-660 долар__ на місяць. Реклама на двох бортах наземного транспортного засобу у Запоріжжі коштує 150 долар__ на місяць, прокат повністю пофарбованого тролейбуса або трамвая майже в півтора раз__ дорожчий, одна рекламна наклейка в салоні тролейбуса коштує 2-2,3 долар__.


Завдання для самоконтролю знань з теми 3.3.


^ 1. Прочитайте текст. Поставте подані в дужках слова у наказовому способі 2 особи множини.

1. Перш за все логічно (сформулювати) головну тезу, правильність якої ви хочете довести. 2. (Уникати) багатозначних слів і понять, інакше рішення кожний зрозуміє по-своєму і обов’язково на свою користь. 3. Під час дискусії твердо (дотримуватися) правила: «(Поступатися) опонентам у всьому, в чому можеш поступитися, і не (стверджувати) нічого, чого не можеш довести». 4. Щоб, довести свою правоту (пред’явити) докази. 5. Доводячи правильність того, що слухачам невідомо, (посилатися) на авторитети. Тільки не (вживати) фрази типу: «Більшість відомих людей вважають…» 6. (Знайти) місце і для аргументів, основних на аналогії.


2. Перекладіть українською мовою речення, зверніть увагу на те, що короткі форми дієприкметників чоловічого роду в українській мові не вживаються. При перекладі перших чотирьох речень слід використовувати безособові форми на –но, -то.

1. Договор подписан обеими сторонами. 2. С учетом предложений план дополнен и отредактирован. 3. Совершивший преступление признан невменяемым. 4. Был изучен и перенят передовой опыт организации производства. 5. Экзаменатор удовлетворен ответом студента. 6. Директор возмущен отсутствием менеджера. 7. Я убежден в своей правоте.

8. Каждый субъект предпринимательской деятельности обязан соблюдать налоговое законодательство.

Примітка: Невменяемый – неосудний.


Завдання для самоконтролю знань з теми 3.4.


^ 1. Запишіть наведені словосполучення слів, обираючи з дужок потрібні варіанти написання прийменників.

Викладач (з, із, зі) стажем, податися (в, у) мандри, читати (у, в) оригіналі, бачити (у, в) вікні, повернути (з, із, зі, зо) школи, перебував (в, у) Одесі, працював (у, в) бібліотеці, подивившись (у, в) очі, (із, зі, з) двох примірників, перші (із, зі, з) десяти абітурієнтів, (з, із, зі, з) фірми, (зі, зо, з) три тижні, робота (зі, зо, з) студентами.


^ 2. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, звертаючи увагу на різницю у вживанні.

Отсутствовать по болезни, по мере формирования, находиться по этому адресу, работать по новому графику, прием по личным вопросам, с января по март, младший по званию, послать информацию по Интернету, поговорить по делу, бюро по трудоустройству, по поручению, по окончании срока договора, в знак уважения, в рассрочку, в силу изложенного, в дальнейшем, в двух словах, в последнее время, в момент подготовки, в следующих вопросах, в зависимости от обстоятельств, в течение недели, поставить в известность, в случае невыполнения, при исполнении служебных обязанностей, при обработке статистических данных, при соблюдении правил, при таких условиях, при жизни был неизвестен.


Завдання для самоконтролю знань з теми 4.1.


^ 1. Перепишіть подані речення. Підкресліть підмет і присудок. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

1. Менеджмент – це влада та мистецтво керівництва. 2. Люди – найважливіший ситуаційний фактор організації. 3. Велика фірма забезпечує малу своїми товарами, рекламними послугами, ефективними технологіями тощо. 4. Функціональні повноваження делегуються менеджером вищого рівня управління. 5. Мета соціально-психологічних методів – забезпечити всезростаючі соціальні потреби людини, її всебічний гармонійний розвиток.


^ 2. Узгодьте присудок із підметом, дописуючи потрібні закінчення.

1. Багато проблем виника__ через накладання вертикальних та горизонтальних повноважень. 2. Чотири понятт__ утворю__ основні функції управління. 3. Більшість складних організацій ма__ такий горизонтальний розподіл праці. 4. Двадцять один працівник пода__ заяву про звільнення з роботи. 5. МФД створен__ з метою сприяння розв’язанню проблем наукової і технічної інформації (Міжнародна федерація з документації). 6. Ряд керівників викону__ всі чотири функції управління. 7. Усі, хто почина__ свій бізнес, належ_ть до класу підприємців.


^ 3. Запишіть, розкриваючи дужки. Поставте дієслова у потрібній формі. Поясніть, у чому полягає особливість використання пасивних дієслів.

Завдання (вирішувати) певною посадовою особою; товарознавцем може (вирішувати) питання, пошук цілей (здійснювати) під керівництвом менеджера; управлінське рішення має (розробляти) відповідно до ряду вимог; у господарській практиці (спостерігати) оперативні рішення; у межах кожного блоку (виконувати) такі управлінські дії; рішення (затверджувати) керівником-єдиноначальником; при цьому ці наслідки (фіксувати) письмово і (систематизувати); заробітна плата працівника (розраховувати) як добуток нормативної ставки.


Завдання для самоконтролю знань з теми 5.2.


^ 1. Продовжіть текст листа

Шановний пане…!

Один із найосновніших принципів роботи нашої компанії – гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, адже впродовж нашої співпраці у нас не виникало серйозних непорозумінь.

^ Однак учора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що


  1. Напишіть лист-подяку організації, яка фінансово підтримала важливу доброчинну акцію.
  1. Напишіть лист, в якому ви просите вибачення за те, що не прийшли вчасно на ділову зустріч.3. Напишіть звіт, використовуючи якнайбільше із запропонованих слів та словосполучень, про: а) результати заліково-екзаменаційної сесії; б) виробничу практику; в) науково-практичну конференцію.

Незважаючи на, небезпека, недолік, ніхто, не вартий уваги, невиконане завдання, недоцільно, неспростовані зауваження, конспект не завершений, не зараховано, не секрет, не допущений.


Завдання для самоконтролю знань з теми 5.3.  1. Напишіть контракт відповідно до поданої нижче схеми


Назва підприємства


^ ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

«____» _____________ __________________

_______

_____________________________________________________________

(назва підприємства)

в особі _______________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що далі іменований ____________________________________________,

з однієї сторони, і _____________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані)

який мешкає __________________________________________________,

(адреса)

що далі іменований ____________________________________________,

З іншої сторони, уклали цей контракт про таке:

1. Працівник __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

приймається на роботу _________________________________________

(назва структурного підрозділу)

за спеціальністю (на посаду) ____________________________________

(розряд, кваліфікація, категорія)

2. Контракт є _________________________________________________

(угодою з основної роботи, угодою за сумісництвом)

3. Контракт укладено __________________________________________

(термін дії контракту)

4. Працівник зобов’язується

5. Роботодавець зобов’язується

6. Особливості режиму робочого часу____________________________

(погодинна робота, неповний робочий день,

_____________________________________________________________

(неповний робочий тиждень – конкретно зазначити години)

7. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Працівникові встановлюється _________ у розмірі ________

_____________________________________________________________

надбавка та інші виплати ______________________________________________________________

8. Працівникові надається _______________________________________

_________________відпустка ____________________________________

9. Додаткові пільги _____________________________________________

10 Інші умови контракту ________________________________________

11. Відповідальність сторін, вирішення суперечок___________________

______________________________________________________________


Реквізити та підписи сторін


«Роботодавець» «Працівник»


_______________ _________________

Завдання для самоконтролю знань з теми 5.4.


  1. Укладіть розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки; самостійно визначте: 1) назви книжок; 2) їхню кількість; 3) можливу вартість; 4) на яку суму.


Завдання для самоконтролю знань з теми 5.5.


1. Продовжіть речення

1. Положення – це правовий акт…

2. Положення поділяються на …

3. Індивідуальне положення про установу затверджується…

4. Формуляр положення містить такі реквізити…

5. Текст положення про структурний підрозділ складається з таких розділів…

6. Проект положення про структурний підрозділ готує…

7. Положення набирає чинності з …

8. Правила – це зібрання …

9. Вони мають такі реквізити…

10. Правила внутрішнього розпорядку – це…

11. Вони поділяються на …

12. Правила конкретних установ регламентують…


^ 2.4. Вказівки з підготовки до написання рефератів


2.4.1. Перелік тем рефератів

1. Вимоги до усного ділового спілкування. Приймання відвідувачів. Бесіда.

2. Телефонна розмова. Етичні питання використання мобільних телефонів.

3. Культура перемовин. Нарада. Збори як форма колективного спілкування.

4. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.

5. Культура ведення ділових дискусій.

6. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.

7. Прийменник по у діловому мовленні.

8. Вживання «по батькові»: традиції та сучасний етикет взаємин.

9. Стиль сучасного ділового листування.

10. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.


^ 2.4.2. Перелік літератури


1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник, – К.: АСК, 2002. – 397 с.

2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Х.: Фоліо, Майдан. 2004. – 286 с.

3. Мацюк Н., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – : Каравела, 2005. – 352 с.

4. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 237 с.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Атіка, 2004.

6. Ділова українська мова: Навч. посібник/За ред.. О.Д.Горбула. – К.: «Знання», 2002. – 226 с.


^ 2.4.3 Вимоги до оформлення реферату


Реферат оформлюють відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура і правила оформлення».

Реферат умовно поділяють на вступну та основну частини. Вступна частина містить у собі структурні елементи:

- титульний аркуш встановленого зразка;

- зміст із зазначенням сторінок згідно з їх нумерацією за текстом;

- перелік використаної літератури

Основна частина реферату містить в собі такі структурні елементи:

- вступ;

- суть реферату;

- висновки.

Реферат оформлюють на аркушах формату А4 (210х297мм), додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше ніж

20 мм, праве не менше ніж 10 мм.


^ 2.5. Перелік питань для підготовки до тематичного (модульного) контролю


2.5.1. Тематичний (модульний) контроль № 1


1. Поняття літературної мови. Норма літературної мови.

2. Стилі сучасної української літературної мови, їх характеристика.

3. Мова і професія. Професійна лексика. Терміни та їх місце у професійному мовленні.

4.Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.

5. Жанри публічних виступів.

6. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні

7. Терміни у системі офіційно-ділового та наукового стилів.

8. Синоніми, пароніми, омоніми, їх значення у професійному мовленні.

9. Номенклатурні назви та їх використання у професійному мовленні.

10. Абревіатури та їх вживання у професійному мовленні.

11. Правила скорочування слів.


^ 2.5.1 Тематичний (модульний) контроль № 2


1. Особливості використання граматичних форм іменників (рід, число, відмінок, відміна).

2. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини.

3. Правила творення ступенів порівняння прикметників.

4. Розряди займенників за значенням, особливості їх відмінювання.

5. Розряди числівників за значенням та за будовою.

6. Правила відмінювання числівників.

7. Зв'язок числівників з іменниками.

8. Правопис числівників як компонентів складних слів.

9. Уживання дієслівних форм у писемному діловому мовленні.

10. Прийменник в офіційно-діловому стилі.

11. Особливості використання сполучників у документах.

12. Синтаксичні особливості мови ділових паперів.

13. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета з присудком у ділових паперах.

14. Складні випадки керування.


^ 2.5.1 Тематичний (модульний) контроль № 3


1. Правила укладання резюме, автобіографії, заяви.

2. Види наказів та їх характеристика.

3. Етикет ділового листування.

4. Класифікація службових листів та правила їх оформлення.

5. Вимоги до тексту ділового листа.

6. Види довідок та їх характеристика.

7. Правила укладання службових записок.

8. Правила укладання документів господарсько-договірної

діяльності (договір, трудова угода, контракт).

9.Правила укладання обліково-фінансових документів (акт, накладна, відомість, розписка, доручення).

10. Правила укладання організаційних документів (положення, статут, правила, інструкція, звіт).

РЕЦЕНЗІЯ


на методичні вказівки і завдання

до самостійного вивчення навчального матеріалу з дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для учнів ДНЗ «ЗППЛ


Методичні матеріали, які підготовлені викладачем української мови та літератури ДНЗ «ЗППЛ» Мелах Ц.В, складені відповідно до програми курсу “Українська мова за фаховим спрямуванням”.

Методичні матеріали містять вказівки до виконання самостійної роботи та складаються зі вступу, тематичного плану, переліку навчальної літератури та переліку знань і вмінь, якими повинен володіти студент після засвоєння даної дисципліни. Наводиться перелік питань, за якими здійснюється модульний контроль та теми до написання рефератів.

Практичні завдання, які подані у посібнику охоплюють усі розділи курсу: культура професійного мовлення, особливості професійного спілкування, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної української мови, складання професійних документів. Завдання сформульовані так, що повною мірою дають змогу перевірити, як студенти оволоділи поданим матеріалом. Усі завдання вимагають ґрунтовних знань з української мови (за професійним спрямуванням).


Висновок: методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна рекомендувати для самостійного оволодіння знаннями учнями ДНЗ «ЗППЛ» “Українська мова за фаховим спрямуванням”.


Рецензент: Саяпіна Л.І., викладач української мови та літератури вищої категорії, викладач-методист ДНЗ «ЗППЛ»
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації