Поиск по базе сайта:
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка1/8
Дата конвертації06.03.2013
Розмір1.7 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАКУИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


О. М. Полтавська


УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ):

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ


Навчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Алчевськ

2009

УДК

ББК

П 49

Полтавська Олена Миколаївна – викладач кафедри мовної підготовки фахівців Донбаського державного технічного університету.

Рецензенти:


О. М. Горошкіна – докт. педаг. наук, професор кафедри української мови Луганського національного університету ім.. Тараса Шевченка;

І. О. Ніколаєнко – канд. філол. наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету ім.. Тараса Шевченка;

О. М. Сліпушко – канд. філол. наук, доцент Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

К. А. Чуріков – канд. техн. наук, доцент кафедри СКС Донбаського державного технічного університету (м. Алчевськ).

^

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1/11-4898 від 03.07.09)

П 49 Полтавська О. М.

Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти: Навч. посібн. / О. М. Полтавська. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с.

ISBN 978-966-310-227-6

У посібнику подано теоретичний матеріал, зорієнтований на усунення поверхового опанування студентами технічних спеціальностей норм української літературної мови, обмеженість словникового складу, яка заважає висловити думку чітко, виразно, різноманітно. Система завдань призначена удосконалювати мовленнєві вміння й навички, що становлять комунікативну компетенцію майбутнього спеціаліста.

Видання призначене для студентів усіх форм навчання технічного університету.

УДК

ББК

© О. М. Полтавська, 2009

© ДонДТУ, 2009

© дизайн обкладинки

ISBN 978-966-310-227-6 О. М. Дика, 2009

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………….……………...6

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ……………………………….………..9

1.1 Мова й професія.…….. ………………………….………….......9

1.2 Робота над орфоепічними нормами……………….…………..18

1.3 Наголос в українському професійному мовленні …………....19

1.4 Милозвучність української мови………………………............21

1.5 Робота над лексичними нормами ………………....................22

1.6 Іншомовні слова в українському мовленні професійного спрямування …………............................................................................24

1.7 Орфографічний практикум……….…………………………...26

1.8 Терміни та їх місце в професійному молвенні ………………28

1.9 Професійна лексика …………………………………………...33

1.10 Роль професіоналізмів в оптимізації професійного мовленнєвого спілкування ………………………………………….....34

1.11 Лексичні та графічні скорочення…………..…………..……36

1.12 Робота над орфографічними нормами…………………..…..39

1.13 Уживання великої літери………..……………………………45

1.13.1 Велика та мала літери в рубриках…………………….45

1.13.2 Велика літера у власних назвах……………………….47

1.13.3 Велика літера в складноскорочених назвах………….52

1.14 Правила переносу слів………………………………………..52

1.14.1 Орфографічні правила переносу……………………...52

1.14.2 Технічні правила переносу………………..……….….54

1.15 Робота над морфологічними нормами………..………….…..55

1.15.1 Числівники в професійному мовленні………….…….63

1.15.2 Позначення часу в українському мовленні…………..68

1.16 Стилістичні норми……..……………………………………….69

1.16.1 Основні жанри наукового стилю………………….…….74

1.16.2 Науковий етикет………………………………………….79

1.17 Синтаксичні й пунктуаційні норми…...……………………….81

1.17.1 Дієслівні форми на -но, -то……………………………...86

1.17.2 Невластиві українській мові пасивні конструкції….…..89

1.17.3 Орудний відмінок діяча в дієприкметникових зворотах…………………………………………………………………...90

1.18 Розвиток комунікативної компетенції фахівця…………………………………………………………………....93

1.18.1 Формування професійної мовленнєвої комунікативної компе­тенції ………………………………………………………………97

2. БЛОК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ………………….…...99

3. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ…………………………………………..103

3.1 Завдання для виконання в аудиторії та самостійної

роботи………………………………………………………………103

4. БЛОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ…………………………………….152

5. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК……………………………………..181


ВСТУП


Програма вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (далі абревіатура УМПС) має на меті формувати в майбутніх спеціалістів уміння й навички володіння українською літературною мовою в професійній галузі на високому рівні.

Професійне спілкування – одна з необхідних і загальних умов формування й розвитку особистості майбутніх інженерів. Культура професійного спілкування є невід’ємною частиною загальної культури людини незалежно від мови – української, російської чи іноземної. Нині в технічних ВНЗ спостерігаємо тенденцію переваги останньої. На наш погляд будь-якою мовою можна оволодіти, але для сучасного фахівця необхідним є оволодіння державною мовою.

Інженер як особистість не може бути тільки виконавцем нормативної професійної діяльності. Він має справу з людським спілкуванням, і його взаємодії з індивідом опосередковуються предметними знаннями й системою соціально-психологічних відносин у цих спільностях. Специфіка формування культури професійного спілкування у студентів технічних університетів полягає у: використанні комунікативного підходу в навчанні УМПС; моделюванні ситуацій професійного спілкування, які створюють максимальне зближення навчального процесу й реальної професійної комунікації українською мовою. Моделюючи ситуації професійного спілкування на заняттях з УМПС, студенти обмінюються поданою інформацією, видозмінюють її, створюють якісно нову, з метою отримання необхідних для них відомостей у конкретній галузі професійної діяльності.

Мета видання – посилення ціннісно-орієнтаційної значущості державної мови як провідного фактору культури професійного спілкування майбутніх фахівців технічної галузі; розвитку мотивації студентів технічного університету до вдосконалення навичок культури професійного спілкування; комунікативного розвитку мови у формуванні професійного мовлення.

Теоретичний аспект навчального посібника спрямовано на оволодіння виражальними засобами української літературної мови фахового спрямування: науковою термінологією, відтінками значення слів, стійкими зворотами, синтаксичними моделями, синонімікою висловлювань, професійною лексикою.

Творчий розвиток майбутнього інженера неможливий без уміння чітко, логічно, правильно мислити й виражати свої думки, тому завдання практичного аспекту навчального посібника, спрямовані на збагачення й мовленнєвий розвиток студента вищої технічної школи, передбачають формування й удосконалення вмінь і навичок оволодіння нормами сучасної української літературної мови, зокрема такими, які найчастіше порушуються; оперування українською термінологією професійного спрямування; набуття навичок роботи з різними типами словників, граматиками, довідниками, Інтернет-ресурсами, які сприятимуть удосконаленню професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця технічної галузі.

Контрольно-оцінний компонент модульної технології навчання передбачає самостійну роботу над перекладом тексту фахового змісту й виконання завдань до нього. Фахові тексти – один з видів усної та писемної форм української мови професійного спілкування. Це завдання має на меті:

  • удосконалити знання з граматики сучасної української літературної мови;

  • підвищити культуру писемного мовлення професійного спрямування;

  • збагатити лексику професійного мовлення;

  • перевірити вміння мотивованого підбору слова;

  • сформувати поняття "фаховий термін";

  • виробити вміння навичок перекладу з російської мови на українську прийменникових конструкцій та дієприкметникових зворотів відповідно до норм літературної мови.

Реалізації комунікативно-діяльнісного підходу сприяють завдання, орієнтовані на побудову діалогів, оригінальних текстів, розв`язання проблемних ситуацій професійного спрямування; на вільне користування різними функціональними стилями й підстилями в навчальній діяльності й професійному вжитку; засвоєння відомостей про призначення й структуру фахових документів, необхідних спеціалістові конкретного профілю, передбачених кваліфікаційними характеристиками спеціальності; на розвиток комунікативної компетенції професійного спілкування.

Успіх виконання завдань залежатиме від правильної організації самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами.

Отже, диференційована підготовка майбутнього інженера вимагає від спеціаліста: високої кваліфікації, організаційних навичок і здібностей, високого рівня сприйняття, запам'ятовування й мислення, комунікативної культури. Правильно й чисто говорити не є перевагою вчених, лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це – не тільки ознака, а й обов’язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично, є керівником чи підлеглим.

^ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1 Мова й професія


У нових соціально-економічних умовах розвитку української держави відбувається переосмислення традиційних поглядів на проблеми підготовки фахівців. З огляду на пряме співвідношення мовленнєвого розвитку зі ступенем мотивації, говоритимемо про реальну можливість формування грамотних висококваліфікованих спеціалістів із високим культуромовленнєвим рівнем, необхідним для успішного здійснення професійної діяльності.

^ Ключові поняття:

Культура мови — мовознавча наука, яка на основі даних лексики, фонетики, граматики, стилістики формує критерії усвідомленого ставлення до мови и оцінювання мовних одиниць і явищ, вироб­ляє механізми нормування і кодифікації (введення в словники та у мовну практику).

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному так і усному різновидах обслуговує культурне життя народу, усі сфери її суспільної діяльності. За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, засобів масової інформації. Закон про державність української мови було прийнято в 1998 році. У Конституції України статті 10 записано: „Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”.

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах.

Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва побуту, культури, освіти, науки. Це „Характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає в певній етнічній спільності артикуляційно – звукових актів для позначення явищ об`єктивної діяльності з метою обліку між членами спільноти інформацією” [84,c. 318].

Мовлення – мова в реалізації, мова у функції, користування мовою як інструментом спілкування.

Мовна компетенція – знання норм української мови, спеціальної термінології, особливостей побудови синтаксичних конструкцій тощо.

Мовна освіта — процес і результат навчально-пізнавальної діяльнос­ті, спрямованої на засвоєння основ теорії мови з метою комунікації, на мовленнєвий, розумовий і естетичний розвиток особистості.

Мовне професійне спілкування – це один із неодмінних елементів спільної діяльності людей у професійній сфері, який полягає у взаємодії як мінімум двох суб’єктів – комуніканта (того, хто розпочинає спілкування) і реципієнта (того, на кого спрямоване мовлення).

Мовний етикет професійного спілкування – система формул увічливості, які вживаються в певній типовій ситуації мовного професійного спілкування.

Мовний стиль – це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

Норма літературної мови — це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мо­ви й суспільства.

Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.

Професійне мовлення — спілкування людей, носіїв будь-якої професії за допомогою мови; мовна діяльність.

Професіограма – це вичерпне описання особливостей певної професії, де розкривається зміст професійної діяльності, а також вимоги, які ставить суспільство до майбутнього фахівця.

Професіонал, -а – той, хто зробить яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю професією; добрий фахівець; знавець своєї справи; професіоналіст.

Професіоналізм – це слова або вислови, властиві мові представників певної вузької професії, групи людей, поставлених в особливі умови життя та праці.

Професія, - ї – рід занять, певна форма трудової діяльності, що вимагає належного рівня знань і навичок і є для кого-небудь джерелом існування. Це слово виступає як родове поняття до слова спеціальність, а тому вживати одне замість іншого не рекомендується.

Спеціаліст, -а – той, хто досконало володіє певною спеціальністю, має глибокі знання в якій-небудь галузі науки, техніки, мистецтва.

Спеціальність, -ності – окрема галузь науки, техніки, мистецтва, в якій людина працює; основна кваліфікація; улюблена праця, заняття, в якому хто-небудь проявляє уміння, хист.

Суржик (суміш зерна, пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса та ін. Нечиста мова, мішанина елементів, (звуків, слів, словосполучень) різних мов, породжена невмінням мовців відділяти явища однієї мови від іншої, низьким рівнем мовної культури) є небезпечним і шкідливим, може призвести до спотворення і навіть зникнення мови. Спотворена ж мова робить мислення людини примітивним.

Терміносистема фаху – сукупність термінів, які належать до якогось одного виду діяльності людини.

Українська мова професійного спілкування (фахова, спеціальна мова) – це форма сучасної української літературної мови (СУЛМ), специфіку якої зумовлюють особливості спілкування у виробничо-професійній сфері.

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Фах, -у – уживається з обома значеннями: вид заняття, трудової діяльності, що потребує певної підготовки і є основним засобом існування; професія, спеціальність, кваліфікація; справа, заняття, в яких хтось проявляє велике вміння, майстерність, хист.

Фахівець, - ця – той, хто досяг високої майстерності в чому-небудь; знавець чогось

Увага ! Правильно вживайте стандартні словосполучення!

Працювати за спеціальністю; за фахом.

^ Скласти іспит із спеціальності.

Відповідно до обраного фаху.

Згідно з обраним фахом.

Стосовно обраного фаху, стосовно до обраної професії [72].


Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої і фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.

Професійне становлення фахівця будь-якої спеціальності починається із засвоєння майбутнім спеціалістом певного наукового дискурсу професії, або ж “спеціальної мови”, “мови для спеціальних цілей”, “мови для спеціальних потреб”, “мови за професійним спрямуванням” і, зрештою, “професійного мовлення”.

Мова й професія – дві важливі суспільні категорії, які покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини. Мова з багатьма її функціями (комунікативною, номінативною, культуроносною, мислетворчою та ін.) забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує їх уміння спілкуватися у всіх сферах комунікації – у професійних відносинах, у науці, освіті, культурі, економіці тощо.

Мова – як фундамент, на якому побудовано суспільні відносини, „як один із факторів самоорганізації нації, є важливим критерієм духовності, культури, освіченості народу і студентської молоді зокрема” [70,с.77]. Затверджені 8 вересня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України „Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” передбачають широке впровадження української мови у сферу ділових стосунків, виробництва, науки, освіти [61,с.62]. Отже, вивчення літературної мови, її норм, опанування майстерного володіння мовленням в усіх практично актуальних для спеціаліста сферах спілкування – це невід’ємна частина професійної підготовки сучасної молоді до майбутньої діяльності. За умов інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу, який постійно насичує професійне мовлення новими поняттями й термінами, основним критерієм визначення рівня культури професійного мовлення є ступінь оволодіння професійною термінологією і лексикою.

Терміни «ділова мова» і «мова професійного спілкування» не тотожні. Діловою мовою послуговуються пред­ставники різних професій, а мова професійного спілкуван­ня функціонує в межах певної професійної сфери. Ділова мова — це реалізація офіційно-ділового стилю, зафіксова­ного в документах; у мові професійного спілкування реалізуються також науковий і розмовний стилі. Водночас, елементи ділової мови і мови професійного спілкування можуть використовуватися паралельно, наприклад в офі­ційних переговорах, ділових бесідах тощо.

Отже, мова професійного спілкування забезпечує різні комунікативні потреби мовців у професійній сфері. Щоб досягти значних успіхів у професійній діяльності, необхід­но досконало володіти мовою професійного спілкування.

Українське професійне мовлення перебуває на етапі становлення, унормування. Йому властиві ознаки, що визначають рівень культури усного й писемного професійного та ділового мовлення: правильність, комунікативна досконалість, аргументованість, доцільність, стислість, точність. Специфіка фахового мовлення полягає в обслуговуванні сфери виробничих відносин, потреб спілкування між представниками однієї професії. Добре знання мови фаху „підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації” [80,с.78.]. Кожна галузь науки має свої мовленнєві особливості, що виражаються в специфічній фаховій термінології, мовних кліше, професіоналізмах і утворюють мовлення фахової галузі.

Процес формування професійної культури мовлення на виробництві складається з таких основних компонентів:

· засвоєння професійної лексики й термінології фаху;

· удосконалення навичок роботи студентів вищого технічного навчального закладу зі словниками, довідниками;

· формування вмінь сприймання, відтворювання і створення фахових текстів різних видів і стилів;

· моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності;

· боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі.

Нині важко уявити професіонала будь-якої галузі промисловості, який обмежував би коло своїх інтересів суто технічними проблемами. Наприклад, фа­хівці в галузі створення і впровадження нової техніки вважають, що сама технічна ідея лише на 20 % забезпе­чує успіх нової розробки; 80 % успіху залежать від спіл­кування: слід довести нову ідею до спеціалістів, переко­нати, що вона є новою й ефективною, одержати дозвіл на апробацію, знайти охочих взяти участь у впрова­дженні, «проштовхнути» до реалізації, використовую­чи рекламу й інші засоби тощо.

Знати мову професії – це вільно володіти багатим лексичним матеріалом із фаху, якого набувають студенти у вищих навчальних закладах технічного профілю. Це значить дотримувати акцентологічних, граматичних, лексичних, стилістичних, норм професійного спілкування, якого люди вчаться впродовж усього життя

Професія майбутнього інженера, менеджера, економіста ставить вимоги до забезпечення її термінологією, з перевагою не іншомовних, а власне українських слів, зрозумілих, доступних для всіх, хто працює в цій галузі [15].

Фахівцем з великої літери можна вважати ту людину, яка не лише володіє високою кваліфікацією, а є духовно багатою, творчою особистістю. Формування такого фахівця дедалі більше пов`язується з глибоким опануванням української мови професійного спілкування.

Саме мова є таким засобом спілкування, а професія – інформаційним матеріалом, який використовуємо для вирішення важливих проблем виробничого, економічного, господарського життя завдяки доречному, вмілому, правильному виборові мовленнєвих одиниць.

Професійне мовлення має бути чистим, виразним, естетичним.

Чистота професійного мовлення полягає передусім у відповідності сучасній літературній нормі. Вона просте­жується на всіх рівнях її структури і використання: на рівні орфоепії — літературно-нормативна вимова; на рівні орфографії — грамотне письмо; на рівні лексики — відсут­ність чужих слів, вульгаризмів, суржику, невмотивованих повторів; на рівні граматики — правильна, завершена побудова речень, нормативні словоформи; з погляду стилі­стики — відповідність меті, завданням, ситуації спілку­вання, стилям, підстилям і жанрам мовлення.

Складниками виразності професійного мовлення є інформаційна (змістова) і виражальна (чуттєво-мовна) ви­разність. Тому вважають, що виразність — це радше озна­ка структурної специфіки тексту, а не лише слів; вона є ознакою культури мови всіх стилів.

Естетичність професійного мовлення спирається на точність, логічність, чистоту, виразність, а також доречність, лаконічність, різноманітність, образність, які У взаємодії та пропорційності створюють гармонію усного чи письмового тексту. Одноманітний, нечіткий, невираз­ний, засмічений суржиком, випадковими словами текст ніколи не справить враження гарної, вишуканої мови і не викличе почуття естетичного задоволення. Естетика про­фесійної мови досягається оптимальним добором мовних засобів, потрібних для певної комунікативної настанови, гармонійною цілісністю тексту. Почуття естетичного задо­волення викликає ввічливе, дотепне мовлення.

Виділити найважливіше, наголосити на думці можна по-різному, а саме: змінити тональність голосу — це насторожить слухачів; знизити або, навпаки, посилити його; зробити паузу перед важливою інформацією, уповільнити темп, повто­рити важливе слово, думку. Досвідчений промовець позначає в тексті місця, за рахунок яких він може скоротити час, якщо йо­го мало, або, навпаки, розширити думку, коли це дозволяє си­туація. Лектор повинен добре готуватися до виступу й вірити у свої сили [4].

Знання мови професії підвищує ефективність праці, продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в безпосередніх у професійних і ділових відносинах. Але не слід забувати, що основна характерна ознака людини – здатність індивідуального мислення і формування унікального світогляду. Завдання вищої школи полягає в тому, щоб формувати протягом навчання повноцінну, гармонійно розвинену особистість, спеціаліста, який має фундаментальні знання й багатий інформаційний запас, прагне поповнювати його, володіє основами конструювання тексту відповідно до комунікативного задуму й професійною мовленнєвою культурою.

Найсучасніші комп’ютери не можуть самостійно мислити, робити висновки, узагальнювати чи ухвалювати конкретні рішення, щоб перетворити студента з об'єкта навчання в суб'єкт творчої, розвиваючої навчально-пізнавальної діяльності. Адже вміння спілкуватися мовою професії підвищує ефективність праці й допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві і в безпосередніх ділових контактах.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації