Поиск по базе сайта:
Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень \" бакалавр\" icon

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр"
Скачати 56.49 Kb.
НазваПрограма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр"
Дата конвертації21.05.2013
Розмір56.49 Kb.
ТипПрограма

Програма вступних фахових випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр” напряму підготовки “Комп’ютерні науки”

факультету електроніки


Етапи розробки програмного забезпечення. Вимоги до процесу програмування. Стиль програмування.

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів та форми їхнього представлення.

Порівняльна характеристика можливостей процедурних мов програмування: Pascal і Сі.

Поняття типів даних. Характеристика скалярних (простих) типів з погляду мов Pascal і Сі.

Поняття оператора, операції, виразу. Пріоритет операцій.

Оператори введення даних з клавіатури. Оператори виведення на текстовий і графічний екрани (мови Pascal і Сі).

Оператори безумовних та умовних переходів (мови Pascal і Сі).

Оператори циклів. Функції дострокового виходу з циклу (мови Pascal і Сі).

Опис та виклик функцій у мовах Pascal, Сі. Процедури мови Pascal. Параметри – формальні та фактичні. Рекурсія.

Вказівники та посилання.

Масиви статичні та динамічні. Опис та використання масивів у мовах Pascal і Сі.

Записи (Pascal), структури (Сі) та їхнє використання у процедурному програмуванні.

Графічний режим роботи дисплею та його програмування в середовищах Borland Pascal та Borland C++.

Модулі у мові Pascal, їхнє створення та використання.

Файли у мовах Pascal і Сі.

Предмет ІКГ та його технічне забезпечення. Стандарти на шрифти, лінії, креслення розмірів та штрихувань на технічних кресленнях.

Стандарти на графічні позначення дискретних електронних компонент, інтегральних цифрових компонент схемотехнічного рівня.

Структура і функціональні можливості системи PCAD.

Створення символів дискретних компонент засобами PCAD.

Створення електронної схеми засобами PCAD

АutoCAD, його інсталювання та налаштування.

Команди АutoCAD та способи їх введення.

Логіка висловлювань. Основні поняття. Логічні зв’язки. Логічні формули, їх синтаксис та семантика. Значення істинності. Таблиці істинності. Інтерпретації. Закони логіки висловлювань. Кон’юнктивна та диз’юнктивна нормальні форми. Зведення до кон’юнктивної та диз’юнктивної нормальних форм.

Поняття множини, елемента множини, підмножини. Типи множин. Кортеж. Декартів добуток множин. Операції над множинами. Діаграми Венна. Бінарні рядки.

Правило суми та добутку. Розміщення та сполучення з повтореннями та без повторень. Перестановки з повтореннями та без повторень. Біном Ньютона. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Принцип Діріхле. Принцип включення-виключення.

Поняття про граф. Орієнтований і неорієнтований граф, мультиграф, псевдограф. Вершини, ребра, дуги, петлі. Спеціальні класи простих графів.

Способи задання графів. Матриця інцидентності, матриця суміжності, список пар, список суміжності для орієнтованих і неорієнтованих графів.

Простий шлях та цикл. Орієнтований та неорієнтований шлях та цикл. Теорема існування простого шляху. Зв'язність. Сильно та слабо зв'язні графи. Точки з'єднання та мости. Теорема Кеніга. Алгоритм розпізнавання дводольності графа.

Ізоморфізм. Теорема про ізоморфність простих графів. Цикл та шлях Ейлера у графі. Алгоритм Фльорі. Цикл та шлях Гамільтона у графі.

Зваженість графів. Задача про найкоротший шлях. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Порівняння ефективності алгоритмів пошуку найкоротшого шляху.

Поняття про чергу та стек. Принципи L.I.F.О. та F.I.F.O. Алгоритм пошуку вглиб (DFS-метод) та алгоритм пошуку вшир (BFS-метод). Порівняння складності DFS та BFS методів.

Основні принципи ООП: абстрагування, інкапсулювання, успадкування, поліморфізм.

Класи, їхні поля та методи. Специфікатори доступу. Синтаксис опису класів у мовах Object Pascal та C++.

Об’єкти. Створення та використання.

Конструктори та деструктори.

Методи: віртуальні, динамічні, статичні, абстрактні.

Властивості.

Події.

Послідовність створення DLL в С++ Builder.

Послідовність створення власних візуальних компонент в Delphi.

Кінематика матеріальної точки: переміщення, швидкість, прискорення. Рух тіл по колу. Гармонічні коливання.

Динаміка матеріальної точки і системи точок. Закони Ньютона. Механіка твердого тіла.

Закони збереження у механіці.

Основи фізики рідин.

Основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). Ідеальний газ. Газові закони.

Основи термодинаміки.

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса.

Електростатика. Напруженість і потенціал електричного поля. Принцип суперпозиції. Постійний електричний струм. Закони Кірхгофа. Робота і потужність струму.

Струми у різних середовищах.

Магнітне поле і його характеристики. Індукція та напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа.

Електромагнітна індукція. Закон Фарадея.

Змінний струм. Закон Ома у колі змінного струму.

Електромагнітні коливання. Електромагнітні хвилі. Рівняння Максвелла для електромагнітного поля.

Основи хвильової оптики. Інтерференція, дифракція та дисперсія світла. Поляризація світла. Закони теплового випромінювання.

Будова атома. Досліди Резерфорда. Модель атома за Бором. Поглинання та випромінювання світла. Серії у спектрах атома водню.

Атомне ядро. Протони, нейтрони. Дефект мас. Радіоактивність. Альфа-, бета- та гама-випромінювання. Ядерні реакції.

Матриці та операції над ними. Визначники 2-ого та 3-ого порядку. Обернена матриця, умови існування оберненої матриці й алгоритм її обчислення.

Системи лінійних неоднорідних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом оберненої матриці та методом Крамера.

Вектори на площині та у просторі. Лінійні операції над векторами. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, їхні властивості та застосування.

Види рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умови паралельності та перпендикулярності прямих. Відстань від точки до прямої.

Лінії другого порядку. Рівняння кола, еліпса, гіперболи, параболи.

Види рівняння площини. Кут між площинами. Умови паралельності та перпендикулярності площин. Відстань від точки до площини.

Пряма у просторі. Види рівняння прямої у просторі. Кут між прямими. Умови паралельності й перпендикулярності прямих.

Числові послідовності та їхні границі. Границя функції в точці. Перша і друга важливі границі.

Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання складеної, оберненої та параметрично заданої функції. Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків.

Поняття функції багатьох змінних. Частинні похідні складеної та неявної функції. Повний диференціал функції. Похідна за напрямом. Градієнт.

Поняття невизначеного інтеграла та його властивості. Таблиця інтегралів. Основні методи інтегрування: заміна змінної під інтегралом; інтегрування частинами; інтегрування дробово-раціональних функцій.

Визначений інтеграл, його властивості. Застосування визначеного інтеграла до задач фізики та механіки.

Невласні інтеграли першого та другого роду. Критерії збіжності невласних інтегралів.

Поняття диференціального рівняння. Диференціальні рівнянь першого порядку з відокремлюваними змінними.

Розв’язування лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків із сталими коефіцієнтами. Метод варіації сталої та метод невизначених коефіцієнтів.

Елементи комбінаторики; Випадкові події та дії над ними; Класичне, геометричне та статистичне означення ймовірності;

Теореми додавання та множення ймовірностей; Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

Послідовність незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Випадкові величини та їх числові характеристики; Випадкові вектори; Закони розподілу випадкових величин;

Числові характеристики статистичного розподілу вибірки.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації